ll.

Nem hátráltam meg CD

Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD (Büki Judit) naplójából Juhász Judit olvas fel részleteket.

2000 Ft

 

 

 

 

Lisieux-i Szent Teréz egyháztanítóLisieux-i Szent Teréz egyháztanító

Mit jelent az Egyházban az „egyháztanító" (egyházdoktor) cím, amellyel Lixieux-i Szent Terézt 1997-ben II. János Pál pápa megtisztelte? Miért nyilvánította az Egyház egyetemesnek Teréz lelki tanítását? - Ezt szeretné bemutatni sorozatunk jelen kiadványa, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek atya összeállításában.

„Az irgalmasság Atyja Krisztus által a Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és hirdessék az Ország titkait, amelyek rejtve vannak a tudósok és bölcsek előtt. Ezért ujjongott föl Jézus a Szentlélekben, hálát adva az Atyának, aki így rendelkezett (vö. Lk 10,21-22; Mt 11,25-26)... Élete folyamán Teréz új megvilágításokat, rejtett és titkos jelentéseket fedezett föl és az isteni Mestertől megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan sajátos, eredeti módon fejtett ki írásaiban. Ez a tudomány fényesen igazolta, hogy mennyire ismerte az Ország titkát és tapasztalta meg személyesen a kegyelmet. Az evangéliumi bölcsesség sajátos karizmájának tekinthetjük ezt, amelyet Teréz, mint a többi szent és hitmester, az imából merített...

Tanítását gyakran foglalták össze a kis út név alatt. Ez nem más, mint az életszentség evangéliumi útja mindenki számára... A lelki gyermekség közvetítésével meg lehet tapasztalni, hogy minden Istentől jön, Hozzá tér vissza és Benne lakozik, mindenki üdvösségéért, az irgalmas szeretet misztériumában. Szentünknek ez a tanbeli üzenete, amelyet tanított és megélt." (II. János Pál pápa DIVINA AMORIS SCIENTIA kezdetű apostoli leveléből)

420 Ft

 

 

Puskely Mária: Edith Stein, Európa társvédőszentje

Edith Stein, a filozófia doktora kereste az igazságot, és megtalálta Istent.
„Létezik egy olyan kihívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus Titokzatos Testének; Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét és szenved bennük; az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában.” – írja egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról a Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta. A függelékben Benedikta nővér örökfogadalom előtt végzett lelkigyakorlatos jegyzeteit olvashatjuk: "Gondolatok a nagyhétről".

1080 Ft
 

 

Fr. Marie-Michel OCD: Csendből született tűz - Új kiadás

A Kármel a sivatagban született, és kezdettől fogva az a küldetése, hogy – mint Illés próféta – fölismerje Isten átvonulását, amely olyan szelíd, mint egy gyermek lehelete. Azt a bizonyságot hirdeti ma is, hogy az ima: Istennel folytatott szerető párbeszéd. Ennek a terézi, belső imának az erejével jár közben a világ üdvösségéért, s ezzel segíti a megváltás művét. Milyen választ tud adni a Kármel a világ koronként megújuló kihívásaira? Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieux-i Szent Teréz hitének és életének példája nyomán felelete újra csak az izzó és másokat is lángra gyújtó szentség. A Kármel a hit nagy kalandjára hív ma is bennünket, amelyben el kell engednünk biztosnak vélt emberi kapaszkodóinkat. S akkor egyszerre kinyílik előttünk Isten tágas horizontja. Mert a Kármel látóhatára: a végtelen. A szerző kármelita szerzetes. 1982 óta a szentatya által kezdeményezett új evangelizációs mozgalom munkatársa. 1984-ben Daniel-Ange atyával megalapították a fiatalok képzésével foglalkozó Jeunesse-Lumière iskolát.

510 Ft

 

A kármelita nővérek életeszménye

A kármelita nővérek életeszménye

Összefoglalja a Szent Teréz-i kármelita "életstílus" jellegzetes vonásait, jogi, tanbeli oldalról és a mindennapi élet összefüggésében, hogy jobban érzékeltesse a sarutlan kármelita nővérek közösségeinek eleven valóságát, dinamizmusát és eredetiségét.

420 Ft