Új könyvek

 

Beáta nővér OCD: Avilai Szent Terézzel a bensőnkbe vezető úton

"Gondoljuk el lelkünket úgy, mint egyetlen gyémántból vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van..." Avilai Szent Teréz


Szent Teréz így mutatja be fő művének, A belső várkastélynak vezérfonalát. Tapasztalata szerint a lelki út egy befelé, a lélek mélyébe vezető út, melynek gazdagsága alig ismert. Szent Teréz abban a meggyőződésben él, hogy Istent önmagunkban hordozzuk, de gyakran nem fedezzük fel saját bensőnkben ezt a kincset. Olyan szimbólumot választ a lelki út bemutatásához, mely pontosan ezt a befelé történő mozgást szemlélteti: egy várkastélyt hét, koncentrikus középre rendezett lakással.

 

1120,-

 

 

 

 

 

Mary McCormack OCD:

Ezen a hegyen

Az Ezen a hegyen mélyreható könyv, amely a lelki élet lényegét ragadja meg . Hogy magát a szerzőt idézzük: „Amikor Isten meghitt kapcsolatra hív, arra vágyik, hogy igazi találkozás jöjjön létre köztem mint valódi személy és közte mint valódi Isten között .
Imaéletünk minden viszontagsága a fent említett egyik vagy másik valóság felfedése körül zajlik . Ám ez a könyv nem kizárólag az önismeretről szól, legyen az bármennyire is életbe vágó – és ha kétségeink lennének a fontosságát illetően, elég újraolvasnunk Avilai Teréz kijelentését: „Meggyőződésem szerint egy napi alázatos önismeret, ha még annyi keserűségünkbe és szenvedésünkbe került is, nagyobb kegyelme az Úrnak, mint soknapi elmerülés a belső imába . Ez a könyv végül mégiscsak imára hív, mély és beteljesülést nyújtó kapcsolatra Krisztussal, aki bensőnkben lakik, és nem kevesebbre hív minket, mint egy vele egységben megélt életre .
Mary McCormacknek nagy tapasztalata van az emberi természetről és az imaéletről . Immár negyven éve kármelita apáca, a Brit Kármeliták Szövetségének elnöke, és többször volt már perjelnő .

 

1200,-

 

 

 

 

 Jean-Pierre de Caussade S.J.:

Bizalom az isteni gondviselésben

A katolikus lelkiségi irodalom egyik klasszikus művét tartja kezében az olvasó.
Szerzője Jean-Pierre de Caussade (1675-1751) francia jezsuita szerzetes, korának híres lelki mestere, misszionáriusa, prédikátora. Spiritualitása sok rokon vonást mutat Szalézi Szent Ferencével és Keresztes Szent Jánoséval. Isten rendelkezése, Isten akarata, Isten működése, Isten parancsolata, Isten kegyelme: a gyakorlatban mindezeknek a fogalmaknak ugyanaz a jelentő ségük. Isten munkálkodását jelentik a lélekben, hogy azt önmagához hasonlóvá tegye. A tökéle tesség pedig nem más, mint a lélek hűséges együtt működése Istennek ezzel a munkálkodásával. Állandó folyamat ez, amely gyarapszik, izmosodik a lelkünkben anélkül, hogy mi magunk tudomást vennénk róla.
A teológia tele van fogalmakkal és kifejezé sekkel, amelyek e folyamat csodáit magyarázzák. Ámde bármily tökéletesen megértsük azokat s tudjunk bár mégoly csodás fölkészültséggel írni, beszélni róluk, ha csupán a megismerésünkben és nem a lelkünkben él ez a folyamat, olyanok vagyunk azok mellett, akik nem ismerik, de élik ezt a titokzatos valóságot, mint a beteg orvos, aki egészséges tudatlanoknak magyarázza a higiénia törvényeit.
1580,-


 

 

Dom Samuel: Mint emésztő tűz

Egy szerzetes gondolatai az irgalmasság gyakorlatáról

Egy krízisben lévő társadalomban, annak érdekében, hogy kapcsolatban maradjanak kortársaikkal, Krisztus tanítványai néha olyan magatartást vesznek fel, és olyan szlogeneket használnak, amely távol áll az Evangéliumtól. Őszinték, de nem tökéletesek, túlságosan könnyen alávetik magukat a média nyomásának és egy felszínes közvélemény hatása alá kerülnek. Mint ahogyan a IV. században Szent Antal kilépett sivatagi magányából, hogy támogassa az ariánusokkal küzdő Atanáz püspököt, úgy most is egy szerzetes tesz tanúságot. Fájdalommal érezte át az utolsó évek eseményeit, amelyek megrázták az Egyházat. Derűs visszafogottsággal, de kendőzetlenül mondja ki gondolatait, osztja meg tapasztalatát: a szilárd keresztény élet boldogságát, a papi és szerzetesi élet termékenységét, az irgalom és a megbocsátás jótéteményeit, az emberi és lelki atyaság nélkülözhetetlen értékét.
Dom Samuel Lauras, miután néhány viharos évet követően hirtelen megtért, 1983-ban lépett be a franciaországi Sept-Fons monostorba. Nicolas atya novíciusa, Jeromos atya tanítványa, Dom Patrick apát perjele volt. Ma a Cseh Köztársaságban, a Nový Dvůr–i trappista monostor apátja.

                                                                                                                                                   2400,-

 

 

 Gregorios III. Lahhám:

Ne hagyjátok, hogy eltűnjünk!

Kiáltás a béke szolgálatában

Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita katolikus pátriárkája Szíriában született 1933-ban. 11 éves korában belépett Libanon kisszemináriumába, majd Libanonban és Németországban folytatta teológiai tanulmányait. 26 évet töltött a Szentföldön mint pátriárkai helynök. Miután kinevezték pátriárkává, visszatért Szíriába még  néhány évvel a szülőföldjét pusztító háború kitörése előtt. Azóta megsokszorozza karitatív szolgálatát, ugyanakkor egész energiájával azért küzd, hogy hazájából és a térségből a keresztények ne emigráljanak. Tüzes természetéről és őszinte beszédéről ismerik. Őboldogsága kereken kimondja véleményét, amit a keresztények és muszlimok együttéléséről és a nemzetközi felelősségről gondol a szíriai konfliktusban. De különösen is egy pontra fektet nagy hangsúlyt: Közel-Keleten a keresztény jelenlét nem önmagáért van, hanem egy missziót tölt be ebben a konfliktusokkal terhes régióban.

1560,-

 

 

 

Fr. Marie - Michel OCD:

A Végtelen szomjazása

Zseniális tehetségű… csinos, művelt, zenész. Olyan tüzes, heves temperamentummal, aminek senki, semmi sem áll útjába. Élisabeth még többet akar: a Végtelent!  A végtelen, akinek Neve van, aki Jelenlét, és akinek egész életét szenteli. Marie–Michel atya lángoló írásában életre kel egy fiatal leány találkozása Azzal, aki a szívében lakozik. Most rajtunk a sor, hogy megtaláljuk az abszolút iránti szomjunkat, a csend utáni vágyunkat, az imádságra való hívást, amit talán eddig elrejtettünk. Meg fogjuk érteni azt a különös varázst, amelyet rövid élete során Szentháromságról nevezett Élisabeth gyakorolt mindazokra, akik találkoztak vele, sőt még inkább azokra, akik felfedezték őt életen és halálon túl, s így bővítették baráti körét. Szentháromságról nevezett Élisabeth, avagy egy élet jelenvalósága, egy arc szépsége!
(Mgr Jean-Pierre Cattenoz, Avignon érseke)

2520,-

 

 

 

Wilfrid Stinissen OCD:

Az éjszaka fénylik, mint a nappal

( TÁMASZKODVA TÁMASZ NÉLKÜL c. könyv 2.  változatlan kiadása)

A sötét éjszaka az Isten felé vezető út egyik kikerülhetetlen szakasza. Ha valaki komolyan veszi a hitét, előbb-utóbb át kell rajta haladnia. Keresztes Szent János a sötét éjszakák szakértője. Arra tanít minket, hogy nincs az a feneketlen mélység vagy sziklás csúcs, amely úttá ne válhatna számunkra. Megvilágítja, hogy utunk egy bizonyos pontján miért érezzük úgy, mintha minden csak távolítana minket az Istennel való találkozástól. Lényünk legmélyén Isten maga a boldogság. De a felszínünk, az egónk számára fenyegetést jelent. Ez az ego pedig először ellenáll, összeütközik Istennel. Később azonban megadja magát. A könyv szerzője Keresztes Szent János: A lélek sötét éjszakája című könyvéből indul ki, de fejtegetéseiben a Szent egész tanításával foglalkozik. Az Éjszaka az út, s ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, hová vezet.

2500,-

 

 

 

Lucien Regnault OSB:

Mondások Egyiptom pusztaságából

 

Ezek az oldalak eredetileg kármelita nővéreknek készültek, akiknak Lucien Regnault bencés atya évi lelkigyakorlatukat tartotta volna, de 2003. szeptember 1-jén bekövetkezett váratlan halála ezt megakadályozta.
Így lett ez a posztumusz könyv a sivatagi atyák spiritualitásáról leírt gondolatainak mintegy testamentuma.

 

 

 

2310,-

 

 

 

 

 Gregory Collins OSB: 

Krisztus kinyilvánult misztériuma I.

A misztérium kifejezés a modern keresztény gondolkodás egyik legnemesebb vonulatát foglalja össze: arra a felismerésre utal, hogy Isten nem csupán különböző dolgokat közölt magáról az embernek, hanem ténylegesen jelenvalóvá vált és elérhető lett a történelemben. A könyv ennek az isteni jelenlétnek a bemutatására vállalkozik. Nagyszabású áttekintést nyújt arról, hogy miként viszonyul Isten misztériuma, azaz Jézus Krisztus az univerzumhoz és a vallások világához, majd főként a szentségekre, a liturgiára, a Szentírásra, a személyes imádságra és az ikonokra koncentrálva ismerteti feltárulásának különböző szintjeit.
A szerző bencés szerzetes, képzett bizantinológus, aki nagy teret szentel a keleti kereszténység hagyományainak, és szokatlan nyíltsággal beszél a modern ember
tapasz talatairól.

2900,-

 

 

 

 

Rosmarie Berna:

A megbocsátás mint Isten ajándéka

Megbocsátani és megbocsátást elfogadni egyaránt nehéz. Ahol azonban sikerül, ott új élet kezdődik. E könyv oda kíván elvezetni. Azokat az előadásokat tartalmazza, melyeket Rosmarie Berna lelkigyakorlatos kurzusként több alkalommal „Istentől elfogadni a megbocsátást – Isten előtt megbocsájtani” címmel a birkenwerderi Kármel lelkigyakorlatos házában tartott. Az ott elmondottakon túl itt olyan gondolatokat és felismeréseket is megfogalmaz, melyek az előadások kereteit szétfeszítették volna. – A könyv otthon, a mindennapokban is lehetővé teszi a lelkigyakorlatos út követését.
Rosmarie Berna, Dr. phil. (szül. 1930) szabadfoglalkozású pszichoterapeutaként él a svájci Thalwilben; a Református Egyház és a Terézi Kármel-Közösség (TKG) tagja. Évek óta lelki beszélgetések és kármelita lelkigyakorlatok kísérőjeként is tevékenykedik. E könyv kilenc fejezetét azon a számtalan csendes napon jegyezte le, melyet a birkenwerderi kármelita kolostor vendégházában eltöltött.

1890,-

 

 

Conrad De Meester OCD:

Jelenléted az örömöm 2.kiadás

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet élete

 

 

 

 

 

 

 1800,-

 

 

 

Conrad De Meester OCD:

Lelkünk mennyországában 2. kiadás

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet utolsó lelkigyakorlata

"Megyek a Fénybe, a Szeretetbe, az Életbe..."

 

 

 

 

 

2000,-

 

 

 Jeges Mirjam OCD:

 "Maradjatok bennem..."

"Nincs más vágyam, mint az, hogy Isten akarata teljesüljön rajtam és általam."

(Edith Stein)

 Mirjam nővér, a Sarutlan Kármelita Nővérek közösségének perjelnője:

"A kontemplatív női Kármelben, ahol, Isten kegyelméből már huszonhét éve élek, az éves közösségi, vezetett lelkigyakorlaton kívül minden nővérnek van személyes lelkigyakorlata is. Ezt a kolostor remeteségében tölti magányban, csendben, a Szentlélek vezetésére figyelve. Ennek a könyvnek az anyaga is egy ilyen személyes lelkigyakorlat gyümölcse, amit megosztottam néhány, más szerzetesrendbe tartozó nővérrel is. A szöveg őrzi az élőbeszéd stílusát, "szemtől-szembe" jellegét."

 

 

 

 1800,-

 

 

 

Didier-Marie Golay OCD:

"Kockáztatott élet"

Teréz, az aranyszázad asszony, a sáncaival büszkélkedő Avila nemes városának leánya, mely város jelszava: "inkább összetörni, mint meghajolni". Hasonlóan Amerika meghódítására indult fivéreihez, Teréz is a konkvisztádorok, a hódítók csapatához tartozik. De nem a saját dicsőségét keresi, de még csak a spanyol királyét sem. A Terrae incognitae, az ismeretlen földek, ahol "kockáztatja életét", a belső életet jelentik, ahol a kegyelem által elnyeri Isten dicsőségét. Szent Teréz egész létének középpontjába Jézus Krisztust helyezi. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus Szent Embersége megkerülhetetlen a hiteles keresztény élethez. Ő az "igazi barát". (Ö 22,6)Teréz arra hív, hogy kövessük őt ezeken az ösvényeken, míg csak el nem érünk lényünk legmélyére, ahol a Szentháromság lakozik, aki a "maga képére és hasonlatosságára" (Ter 1,26) alkotott meg minket.

 

 1890,-

 

 

P.Amédée Hallier - Dr. Dominique Megglé:

A szerzetes és a pszichiáter

ÚJRA MEGJELENT!  2. KIADÁS

Ez a könyv egy szerzetes és egy pszichiáter találkozásainak eredménye. Az egyik a kolostor magányában, a másik a világ lüktetésében él. Egyetlen közös vonásuk az emberi kaland iránti érdeklődésük. A könyvben szembesítik a mai emberrel és a szenvedéssel kapcsolatos gondolataikat. Beszélgetéseik központjában az élet értelmének nehéz és bizonytalan kérdése áll.

Szóba kerül az élettel kapcsolatos undor, a rendszeresen feltörő "mire jó?", ami korunk valóságos betegsége, és aláaknázza életünket. Beszélnek a férfi és a nő nagy szembesüléséről, és természetesen a boldogság kereséséről is, amely öröktől fogva mozgat minden embert. Az emberi kalandba beillesztik a hitet és a reményt is, amely az életet izgalmassá és szenvedélyessé teszi.

 

1950,-

 

 

Simone Pacot: A mélységek evangelizációja

ÚJRA MEGJELENT!  2. kiadás

Sokan vannak, akik nem tudják összeegyeztetni pszichikai valójukat a lelki élet követelményeivel. Lehetséges-e keresztény módon viszonyulni a szégyenhez, a szenvedéshez vagy a gyűlölethez?
A mélységek evangelizációja című könyv Isten Igéjének hallgatására buzdít, s az Ige fényénél akar elvezetni a lét egységének élményéhez. Az olvasó egészen konkrét módon találkozik a Szentháromságos Isten kegyelmével, mely emberi lényének minden rétegét megeleveníti – azokat is, melyek súlyos sérüléseket szenvedtek a múltban. A könyv végigvezet bennünket a lelki és pszichikai élet útvonalain, s közben Isten szeretetével és igazságával szembesít. Lehetővé teszi, hogy felismerjük a múltban megkezdett halálos utakat, és segít letérni róluk, hogy Krisztust követve a valódi élet útját válasszuk.
Simone Pacot címzetes ügyvéd a párizsi Fellebviteli Bíróságon. A Beteszda Társulat tagjaként hosszú évek óta szervez olyan konferenciákat, melyek a lélek mélyének evangelizációját szolgálják.

2400,- Ft

 

 

Iain Matthew: Az életbe vágó Isten

ÚJRA MEGJELENT!   2. kiadás

A kötet Keresztes Szent János életén és írásain keresztül vezeti végig az Olvasót
a szerető Istennel való kapcsolat elmélyülésének útján, egészen az életadó imádság beláthatatlan mélységéig. Bátorít, hogy higgyük: lehetséges életünk megváltozása, bármennyire valószínűtlennek vagy lehetetlennek is tűnik.
Keresztes Szent János olyan Isten mellett tesz tanúságot, aki találkozni akar velünk,
és legnagyobb szükségünkben szeret minket. János a XVI. századi Spanyolországban élt szerzetesként. Noha életében visszautasítás és fogság volt osztályrésze, költeményei és prózája a csodálatos Isten szépségét és erejét hirdeti. Írásai szelíden vezetnek minket végig a szerető Istennel való kapcsolat elmélyülésének útján, egészen az életadó imádság beláthatatlan mélységéig. Bátorságot önt belénk, hogy higgyük: életünk megváltozhat, bármennyire valószínűtlennek vagy lehetetlennek is tűnik a változás.

 

2310,-

 

 

 

Thomas Keating : Átalakulás Krisztusban

Lisieux-i Szent Teréz és az evangéliumi példabeszédek

Thomas Keating arról ír, hogyan értelmezte Lisieux-i Szent Teréz a jézusi tanítást. Teréz rendkívüli képességgel hatolt Jézus tanításának mélyére, és ezt napi programmá
fejlesztette. Noha mindössze huszonnégy évet élt, igen érett spiritualitás jellemezte. Keating atya Jézusnak a példabeszédekben megjelenő tanításairól ír, és megmutatja, miként értelmezte Teréz e titokzatos elbeszéléseket. Szent Teréz nap mint nap igyekezett megélni a „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket!” evangéliumi tanítást. Meggyőződése volt, hogy ez a legjobb életprogram, hiszen valamennyien naponta gyakorolhatjuk, és ily módon rátalálhatunk Isten országára a hétköznapi életben. Keating atya szerint Szent Teréz arra tanít, hogyha emberi kapcsolatainkban rombolás helyett  építünk, és maradéktalanul bízunk abban, hogy Krisztus az idők végezetéig velünk marad – átalakulunk.

 

1200,-

 

 

 

Martin Laird OSA : Napsütötte hiány

  Csend, tudatosság és szemlélődés

 „A kontempláció a nagy spirituális művészetek egyike – írja Martin Laird Napsütötte hiány című könyvében. – Nem technika, hanem készség; befogja a kegyelem szeleit, melyek kivezetnek minket a Csönd felszabadító tengerére.” Laird – jeles kontemplatív szerzők egész sorára támaszkodva, Szent Ágostontól és Avilai Szent Teréztől kezdve Hészükhioszon át Simone Weilig – megmutatja, hogyan fedezhetjük fel annak a tudatosságnak a mélyebb rétegeit, amely eltemetett kincsként rejtőzik bennünk, várva, hogy rátaláljunk. A könyv legfontosabb meglátása, hogy szemlélődésünk érlelődésével párhuzamosan életünk megpróbáltatásainak, szomorúságainak és örömeinek megtapasztalása is kitágul, nagylelkűvé, befogadóvá érik. Megtanuljuk, hogy a szemlélődés során tapasztalt különféle nehézségeket – az unalmat, a közönyt, az önteltséget, a depressziót, a bánatot, a szorongást – többé ne leküzdendő akadálynak lássuk, hanem alkalomnak arra, hogy átadjuk magunkat annak, ami van. A szerző világosan és nagy jóindulattal mutatja meg, hogyan szokhatunk le a zűrzavaros, örökké változó gondolatainkkal és érzéseinkkel való azonosulásról, és adhatjuk át magunkat a „napsütötte hiánynak” – ama ragyogó tudatosságnak, amelyben a legmélyebben átélhető Isten jelenléte.                                                   

2200,-

 

 

Kovács Endre : Ti azért így imádkozzatok

 A szerző az imádságot először mint Isten uralmának keresését,
aztán, mint kérést, és végül, mint szemlélést láttatja. A Mi Atyánk vezérfonalát követve olyan útmutatást igyekszik találni az imádkozni vágyó ember számára, ami mai kérdéseinket komolyan veszi és mindeközben a kétezer éven átívelő keresztény örökség hangsúlyait is hűen képviseli.
Az első rész azt a fajta imádságot járja körül, amelyben figyelmünket az
istenkeresés köti le.  A második részben a hangsúly önmagunk feltárására helyeződik, amikor is az ember szükségei szerint kér, küzd és zörget az imában.
A harmadik megközelítésben aki imádkozik, amint éppen van,
átadja magát Istennek. Akik Jézussal együtt imádkoznak, bármilyen keresztény egyház tagjai is legyenek, egészen közel találják magukat egymáshoz. Erre utal az is, hogy a kötet a Harmat-, az Örökségünk Kiadó valamint a Sarutlan Kármelita Nővérek közös gondozásábanjelent meg.

 

2900,-

 

 

Új CD 

Egyedül Isten elég

 

Válogatás Avilai Szent Teréz írásaiból

 

 

 

 

 

 1600,-

 

 

 1. Giuseppe Antonio Brescianello: Adagio (részlet)
 2. A belső várkastély 1. lakás 1. fejezet
 3. Önéletrajz 11. fejezet
 4. Önéletrajz 13. fejezet
 5. Volter Kálmán: La folia-variációk (részlet)
 6. Levél Lorenzo testvérének 1577. február 10.
 7. Önéletrajz 22. fejezet
 8. Önéletrajz 40. fejezet
 9. Giuseppe Antonio Brescianello: Entrée (részlet)
10. Levél Jeronimo Graciánnak 1576. október
11. Isteni kegyelmek 56.
12. Fohászok 17.
13. Giuseppe Antonio Brescianello: Air (részlet)
14. Levél Lorenzo testvérének 1577. január 2.
15. A tökéletesség útja 42. fejezet
16. A tökéletesség útja 43. fejezet

17. Matteo Carcassi: Air Montagnard – téma és variációk (részlet)
18. Levél Lorenzo testvérének 1577. január 17.
19. A belső várkastély - Epilógus
20. Lelki számadás 6.
21. Volter Kálmán: Ne félj, ne aggódj – variációk

  A szövegeket felolvassa: Harmath Andrea színművész
  A zenei betéteket előadja: Volter Kálmán - gitár

  A felvételeket készítették: Gönczöl Szabolcs és Muresán András (Mária Rádió, 2015)                                                     

   

 Érted születtem

Avilai Szent Teréz élete, karizmája és művei

Minden kor emberének két nagy misztériumot kell megfejtenie. Az egyik az, hogy ki az Isten, a másik pedig az, hogy ki az ember. Avilai Szent Teréz is ennek a megválaszolásával vívódott sokáig. A választ, melyet élettapasztalata és az Istentől kapott misztikus kegyelmek alapján megfogalmazott, az Egyház hitelesnek
fogadta el.
Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember – mivel Isten képmására teremtetett – csak az
Isten felől tudja megérteni önmagát. Egyedül a Teremtő az, aki igazán ismeri teremtménye szépségét, akit saját képmására alkotott. Isten mondja meg nekünk, hogy kik vagyunk, hogy mit jelentünk az Ő szemében. Isten számára azok vagyunk, akikben gyönyörűségét leli, akikben örömét találja. Isten azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, s erre a kapcsolatra Ő képessé is tett bennünket. Teréz számára az az ajtó, amelyen a teremtmény beléphet a Teremtőjéhez, az ima.

 (2520,-)

Kolostori kedvezménnyel: 2000,-

 

Ress Piroska: Éltető receptek

A mai konyhaművészet elsősorban az ízre, illatra és a látványra figyel, kielégítve ezzel az élvezetei igényeit, egyben elfeledve azt a régi mondást, miszerint „az vagy, amit eszel”. Pedig ez a mondás igaz!
Gondolkodtál-e azon, Ember, hogy te egy két lábon járó vegyipari üzem vagy, amely nem működhet össze-vissza, létrehozva ezzel a „káoszt”! A szabályos működést egy beléd épített szabályozástechnika valósítja meg, amely a biológiád segítségével korlátokat állít fel. Ezek a korlátok kijelölik azt a területet, ahol mozoghatsz a „bevitellel” (étkezéssel) úgy, hogy a biokémiai folyamatok egyensúlyban maradjanak, ne csússzanak el sem lúgos, sem pedig savas irányba. Ha mégis „kerítésen” kívülre kerülsz, akkor szembesülnöd kell a tünetekkel, amelyeket ilyenkor a rosszul működtetett tested létrehoz. Ezek nem mindig azonnal jelentkeznek, néha napok, hetek, hónapok múltán, krónikus betegségeket létrehozva. Ha el akarod kerülni ezeket a helyzeteket, vagy már szabadulni akarsz ezektől a következményektől, akkor az egyensúlyi táplálkozáshoz segítségül átnyújtjuk Neked ezt a könyvet, ami csak olyan recepteket tartalmaz, ami a „kerítésen” belül vezet Téged, megteremtve azt a lehetőséget, hogy a szabályozástechnikád  elrontott boszorkánykonyhája, a májad regenerálódjon.                                              Ress Piroska

1850,-

 

 

Wilfrid Stinissen OCD:

 Egyszerű szóval Istenről 2.

 

 Elmélkedések júliustól decemberig

 

 

 

 

2730,-

 

 

 

 

 

Lisieux-i Szent Teréz

Önéletrajz ( A, B és C kézirat)

 ÚJ KIADÁSBAN

 

 

 

 

 

 3570 Ft

 

 

 

Nem hátráltam meg 3. kiadás

Kinga nővér naplója

 Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD (Büki Judit) naplójából

1973. augusztus 15-én, Budapesten született, sokgyermekes családban. Az ELTE matematika szakának elvégzése után 1998-ban belépett a Kármelbe. 2006-ban váratlanul kiderült, hogy a rák megtámadta szervezetét. Három éven át hősiesen küzdött a betegséggel. Halála előtt kilenc hónappal perjelnője kérésére naplót kezdett írni, amelyben beszél az élet értelmének kereséséről, hivatásáról, a Kármelről, a betegségről, a szenvedésről, a halállal való szembenézésről. 2009. augusztus 24-én a magyarszéki Mindenszentek Kármel kolostorában, édesanyja és szerzetes nővérei imádságos jelenlétében belépett Ura örömébe. „Szüksége van-e Istennek a mi szenvedésünkre? Vagy meg tud tisztítani, fel tud magához emelni minket szenvedés nélkül is? Ő megteheti, hiszen mindenható, hiszen szenvedett és meghalt értünk! Ez nem elég? (...) Egyes emberek, köztük Elisabeth nővér is, az üdvösség művében vesz részt. Részt vállal Krisztus szenvedéséből. Valakiért, valakikért. Amikor Elisabeth nővér halálos ágya mellett álltunk, hirtelen szíven ütött: Elisabeth nővér helyettem szenved, értem szenved! - És éreztem egy meghívást. (...) Mégis, mi volt ez a hívás? Mire mondtam igent? És miért volt fontos az elmúlt tíz év minden napján anélkül, hogy megfeledkezhettem volna róla? (...) Miért? Azt hiszem, már akkor tíz éve is, most meg talán még jobban azt gondolom: Vállaltam, hogy folytatom szenvedéseit. (...) Ő szenvedett értem, most én szenvedek, szenvedhetek valakiért vagy valakikért. Miért? Meddig? Hogyan? Isten titka. Nem tehettem mást, mint hogy igent mondjak az Ő hívására. Hiszen mindent föltettem erre, hogy Istent megnyerhessem és szeretetében maradhassak."

2500,-

 

Iain Matthew OCD:

Az ima évszakai Keresztes Szent Jánosnál

 

Keresztes Szent János egyháztanító nélkülözhetetlen útmutatást ad az imához és a lelki élethez bárki számára, aki mélyebb kapcsolatra vágyik Istennel, és mindazok számára, akik másokat kísérnek az ima útján.
Iain Matthew atya közvetlen stílusú írásai könnyen befogadhatók, mert emberi állapotunkhoz szólnak. A szerző az ima "négy évszakáról" beszél; arról, hogy általa Isten bennünk lakozó jelenlétével találkozunk; hogy ez a találkozás pontosan a legmélyebb sebezhetőségünk és ínségünk helyén történik; hogy itt maga Krisztus vár ránk, hogy megszenteljen bennünket a Szentlélekben; és végül, hogy életünk dicsőítő énekké válik, mihelyt elmerülünk Isten csodálatában, és megpihenünk határtalan ölelésében.

1470 Ft 

 

 

 

 

 Wilfrid Stinissen OCD:

Egyszerű szóval Istenről 1.

A keresztény hagyomány erős hangsúlyt fektet a rendszeres lelki olvasásra, amelynek célja, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk Istennel. Avilai Szent Teréz (1515-1582) egyenesen azt állítja, hogy "a jó könyvek éppen annyira szükségesek a lélek, mint a táplálék a test számára".
Ez a könyv minden napra csak egy rövid szöveget ajánl az olvasónak. El lehet olvasni, mielőtt az ember munkába indul, vagy éppen este, elalvás előtt. Ebben a könyvben Wilfrid Stinissen kármelita atya Istenről mond el néhány egyszerű gondolatot.
Az olvasás legfőbb célja, hogy bevezessen az ima világába, ahol Istennel találkozhatunk, Aki meghalad minden emberi szót.

 2730 Ft

 

 

 

 

 

Sancta Mater Teresia CD

Jubileumi CD Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulójára

 Lemezünk a Szent Terézia - zsolozsma tételeire épül, mindez szeretetteljes köszöntés Avilai Szent Teréz születésének 500. jubileumára. Különleges örömet jelentett számunkra, hogy fiatal muzsikus barátaink vállalkoztak rá, hogy közös felvételt készítsenek velünk. Hallhatunk 14. és 16. századi spanyol zeneszerzők gambán és gitáron előadott műveiből.

3000 Ft

 

 

Reinhard Körner OCD: Ha az ember keresi Istent...

Hitbeli tájékozódás Keresztes Szent János kármelhegyi vázlatának segítségével Keresztes Szent János (1542-1591) kármelhegyi vázlata a kereszténység lelki hagyományainak "klasszikusai" közé tartozik. Ez a "grafikai költemény" a keresztény spiritualitás alapjait egyetlen oldalon mutatja be. A vázlat ma is értékes segítséget jelenthet a hit útján. P.Reinhard Körner OCD törekvése arra irányul, hogy szerzetes-atyjának ezt a kicsiny, mindmáig kevéssé ismert művét korunk "Isten-keresői" számára is elérhetővé tegye.

2520Ft

 

 

 

 Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

"Madre, írj nekünk valamit a belső imáról!" - ismételte újra és újra kérését a nény novícia, akik 1562. augusztus 24-én, az avilai Szent József kolostor alapításának napján öltöztek be a Kármel szent ruhájába. Teréz végül engedett a kérésnek, és hozzákezdett A tökéletesség útja megírásához. Szívéből és szerzetesi tapasztalatából fakadt ez a mű, amelyben pontos és ihletett szavakkal szól a belső ima alapjairól, a kármelita nővérek életeszményéről - s a 73 fejezetből 28-at a Miatyánk elemzésére szán.

 Puha kötésben - 2800 Ft

 Bőr kötésben - 3200 Ft

 

 

 

 

  Edith Stein: Egy zsidó család életéből

Edith Stein a filozófia doktora, 1891.október 12-én egy zsidó családban született Breslauban. 1922.január 1-jén keresztelkedett meg, 1933.október 14-én lépett be a Kármelbe. 1942.augusztus 2-án Auschwitzba hurcolták, ahol 1942.augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért.
A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta kármelita nővért II.János Pál pápa 1998-ban iktatta a szentek sorába, 1999 óta Európa társvédőszentje.
Az önéletrajz jellemzője, hogy nem annyira tényeket, mint inkább élményeket örökít meg; úgy adja vissza a tényeket, ahogyan Edith Stein átélte őket. A gyerekkort feldolgozó rész jó képet ad egy császárkori család életéről és a zsidóság körében is kialakult művelt polgári rétegről. A breslaui és göttingeni tanulóévekből megláthatjuk Edith Stein szokatlan tehetségét, mohó tanulásvágyát és kirajzolódik az egyetemi hallgatónők első nemzedékének lelkesültsége is. A kézirat az 1916-os év eseményeivel végződik, sajnos nem adatott meg egésszé kerekítenie írását.  / 4830 Ft

 
 

 Tisztaszívűek

Mária Erzsébet nővér és Marie-Elisabeth nővér gondolataik Istenről, emberről

A pécsi-magyarszéki kármelita nővérek ezzel a kötettel állítanak emléket két szentéletű perjelnőjüknek. Erzsébet anyának meg kellett erősítenie, össze kellett kovácsolnia az újonnan alapított pécsi Kármel kis közösségét. Szembe kellett néznie a II. világháború szörnyűségeivel, azután pedig a feloszlatás fájdalmával, a szétszóratás drámájával. Meg kellett találnia az új modus vivendit a civil életben, rejtetten élni, és rejtetten törődni a szétvert közösség elárvult tagjaival. Elisabeth nővért azért hívta át az Úr Franciaországból, a plappeville-i Kármelből, hogy segítse a több mint 40 évi pusztai vándorlás után még életben maradt kis nyáj összegyűjtését, és bölcs szeretettel törődjön a kolostor újra megnyílt kapuján kopogtató fiatalokkal. Az ő feladata volt elénk élni a Kármel karizmáját a zsinati megújulás fényében. Ehhez kellett elhagynia országát, közösségét, meg kellett tanulnia egy új nyelvet, bele kellett illeszkednie egy új mentalitásba, és tudnia kellett szeretni az időseket, az érkező fiatalokat, türelmesen, reménykedve, mindvégig.   /   2100Ft

 

 

 

 

  Jeanne K. Norweb: A Bölcsesség Mestere

A „Tiltott ajtó” trilógia második kötetében ezúttal egy ikerpár, Marilyn és Gregory csöppen a zöld sárkányok birodalmába, melyet elfoglalni készül a sötét sárkányok királya. A küzdelmekben nem kis szerepet vállaló testvérpár izgalmas kalandjai során önmagával is szembesül. A Greg gondolataiba beférkőző modern elképzelések, amelyek szerint az emberi szabadság és tudomány mindenek felett áll, a sárkánybirodalomban megkérdőjeleződni látszik. A gyerekek lépésről lépésre felismerik, hogy a törvények nem a szabadság gátjai, hanem azok ismerete apránként megnyitja az utat önmaguk rossz tulajdonságainak legyőzésére. Mi több, utat nyit vágyaik kibontakoztatása és a boldogságkeresés más formái, a másokért végzett tettek és az egymásért hozott áldozatok örök értéke felé.
A könyv 1986-ban elnyerte az amerikai The Gold Medallion Book Award-díjat.

1950 Ft

 

 Marie Eugéne atya: A Lélek lendületével

ELFOGYOTT

 

Mi a szándéka ennek a könyvnek? A választ mindenekelőtt e tanítások szerzője adhatja meg: „Korunk szomjazik és éhezik Istenre. Ezt az Isten utáni éhséget nemcsak a lelkekből és a szemekből érezzük, de érzékelhető magukon a hallgatókon is, amikor Istenről szólunk hozzájuk. Mert, önök éppoly jól tudják, mint én, hogy mit várnak tőlünk: azt, hogy beszéljünk Istenről…”
Az e kötetben összegyűjtött írások szóbeli előadásként hangzottak el, melyeket később lejegyeztek; ezek mindegyike a Marie-Eug?ne atya életét és tanítását átható teológiai ihletettségről tanúskodik. Ez az ihletettség adja tanításának egységét, melyet Istenről és a keresztény életről, az imáról és apostolkodásról nyújt nekünk.

2200 Ft 

 

 A végestől az örökkévalóig


Gondolatok minden napra


A mai emberek gondolkodásukban, elmélkedésükben mindig tudatosan keresnek egyfajta kompenzációt a mindennapok feszültségének, valamint nyugtalanságának enyhítésére, és nem kevesen gyakorolják is azt a jó szokást, hogy naponta hagyják
magukat egy segítő szó által vezetni.

Ez a könyv – Edith Stein gondolataival – a keresztény
hagyomány tapasztalatainak nagy kincseit osztja meg az olvasóval.

 1470 Ft

 

 

 

  Avilai Szent Teréz: Önéletrajz


Ez a könyv minden idők egyik legnagyobb misztikusának az önéletrajza, aki nemcsak azt a kegyelmet kapta meg, hogy elérte az ebben az életben elérhető legnagyobb közösséget Istennel, hanem azt is, hogy tud erről a közelségről, s a teljes ide vezető útról beszélni. Ezen út során Isten nem veszi ki az embert a világból, hanem éppen ellenkezőleg, arra teszi képessé, hogy korának terheit és tragédiáit teljes mértékben átélve, minden körülmény között fel tudja mutatni az Ő szeretetét.

Szent Teréz élete: imádságának története, azé az új életé, amelyet Isten élt őbenne.

 

3400 Ft

 

 

Marie, Fleur du Carmel  CD

ÚJRA KAPHATÓ!


Pèlerin francia hetilap és a La Procure könyvesbolthálózat spirituális zenei díját november 27-én adták át a pécsi kármelita nővérek Mária, a Kármel virága című albumáért, amely a Jade Music gondozásában jelent meg. A díjat olyan album nyerheti el, mely a zenén keresztül a spiritualitás aktualitását hirdeti. A magyarországi kármelita nővérek CD-je üdeségével és mélységével ragadta magával a zsűrit. „Nagyszerűen ötvözik a középkori gregoriánt és hazájuk népzenei hagyományait” – emelte ki a zsűri egyik tagja.

3000 Ft

 

   

ELFOGYOTT!

Wilfrid Stinissen: Istenbe rejtve

A kármelita élet kézikönyve

Az ember nem tudja, hogyan éljen, ha nem tudja, ki ő. Agere sequitur esse – tartja a régi skolasztikus aforizma: „A cselekvés követi a létet”. Az elsődleges kérdés tehát: ki a kármelita, mi az, ami tipikusan kármelita, mi a lényege a Kármel lelkiségének?

III. Leó pápa (1810–1903) a Rend Legfőbb Elöljárójához intézett levelében így írta le a Kármel lelkiségét:

Terjeszd és segítsd a Kármelben az imádság szellemét, ehhez három dolog szükséges:

a hallgatás, az elvonultság és az önmegtagadás; ha ezek hiányoznak, nincs ima, ima nélkül pedig nincs Kármel.

Szép meghatározása ez a Kármelnek. Megegyezik azzal, amelyet mindig Regulánk (1208 körül) központi előírásának tartottak: „Mindenki maradjon a maga cellájában vagy annak közelében, az Úr törvényén elmélkedve éjjel és nappal, és imádságokban virrasztva, hacsak nincs elfoglalva más, indokolt teendőkkel.” 

Mégis, az utóbbi években kétségeim kezdtek támadni. Vajon ez a meghatározás nem érvényes-e valamennyi szemlélődő rendre? Vajon a trappista vagy a karthauzi élet szíve nem szintén az ima? Vajon a szemlélődő élet lényege elsősorban nem az imának szenteltséget jelenti? Az, ami tipikusan kármelita, véleményem szerint nem fejeződik ki XIII. Leó szövegében.

A könyvet semmi esetre sem kell egyvégtében elolvasni. Egyszerűen jótanácsok gyűjteményéről van szó, ezekből mindenki saját igénye, kedve szerint meríthet, különösen figyelve az eredeti Regulánk összefoglalásában ajánlott józan megkülönböztetés (discretio spirituum) követelményére, hiszen lelkiségünknek ez az egyik legalapvetőbb vonása. 

1950 Ft

 

Jeanne K. Norweb: A tiltott ajtó

Van-e a világon olyan gyermek, akinek fantáziáját ne gyújtaná fel egy sárkány; s aki ne hatódna meg egy barlangban hüppögő, magányos, kicsi zöld sárkány-gyerek láttán?

David és Laura, a két unokatestvér életét alaposan fölforgatja ez a sárkányka, aki nem más, mint Nimeon, a Zöld Sárkányok Birodalmának hercege.

Találkozásukból hamarosan barátság szövődik, sőt, a két gyermek el is kísérheti a megtalált és megmentett Nimeont Sárkányföldre, ahol életre szóló tapasztalatokat szereznek bátorságból, hűségből, áldozatkészségből és hitből.

A kicsi zöld sárkányból idővel a Birodalom legnagyobb királya válik, aki, hogy népét megmentse a Nagy Tengeri Kígyótól, „szárnytól szárnyig” küzdelemben megvív vele. Életáldozatával felejthetetlen példát ad a két gyermeknek, akik az átélt élmények hatására maguk is emberebb emberré válnak.

Ki nem mondottan, történésekbe, karakterekbe rejtve, mélységesen keresztény ez a mesés fantázia-mű, amely 1986-ban elnyerte az amerikai „The Gold Medallion Book Award”-díjat.

1950 Ft

 


Julia Voznyeszenszkaja: Kasszandra útja

Képzelt történet az antikrisztus idejéből

„Minden könyvem arról szól, hogy a szeretet megmenti az embert minden körülmény között. Még a halál után is.” Ezekkel a szavakkal jellemzi saját munkásságát Júlia Voznyeszenszkaja (1940- ), a nagy sikerű „keresztény kaladregények” szerzője. Az írónő, aki átélte Pétervár blokádját, a lágerek borzalmait, a száműzetést, a kényszerű emigrációt, ugyanakkor négy évet élt egy franciaországi női kolostorban, és élete során számos alkalommal megtapasztalta az isteni kegyelem csodáit, minden élettapasztalatát, tehetségét, humorát ezekben az időskori regényeiben tárja a nyitott szívű olvasók elé. Van-e létjogosultsága a „fantasy” műfajának a keresztény irodalomban, és szabad-e életbe vágóan komoly kérdésekről humorosan írni? Amióta Julia Voznyeszenszkaja könyvei napvilágot láttak, emberek ezrei sírnak-nevetnek rajtuk, majd becsukják könyveiket, és elindulnak … a templomba.

1440 Ft