Kolostori termékek

Könyveinket megrendelheti

egyszerűen és gyorsan a Prosperod.hu internetes webáruházban is.

A gyertyarendelések felvétele határozatlan ideig szünetel.

Új könyvek

 

Beáta nővér OCD: Avilai Szent Terézzel a bensőnkbe vezető úton

"Gondoljuk el lelkünket úgy, mint egyetlen gyémántból vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van..." Avilai Szent Teréz


Szent Teréz így mutatja be fő művének, A belső várkastélynak vezérfonalát. Tapasztalata szerint a lelki út egy befelé, a lélek mélyébe vezető út, melynek gazdagsága alig ismert. Szent Teréz abban a meggyőződésben él, hogy Istent önmagunkban hordozzuk, de gyakran nem fedezzük fel saját bensőnkben ezt a kincset. Olyan szimbólumot választ a lelki út bemutatásához, mely pontosan ezt a befelé történő mozgást szemlélteti: egy várkastélyt hét, koncentrikus középre rendezett lakással.

 

1120,-

 

 

 

 

 

Mary McCormack OCD:

Ezen a hegyen

Az Ezen a hegyen mélyreható könyv, amely a lelki élet lényegét ragadja meg . Hogy magát a szerzőt idézzük: „Amikor Isten meghitt kapcsolatra hív, arra vágyik, hogy igazi találkozás jöjjön létre köztem mint valódi személy és közte mint valódi Isten között .
Imaéletünk minden viszontagsága a fent említett egyik vagy másik valóság felfedése körül zajlik . Ám ez a könyv nem kizárólag az önismeretről szól, legyen az bármennyire is életbe vágó – és ha kétségeink lennének a fontosságát illetően, elég újraolvasnunk Avilai Teréz kijelentését: „Meggyőződésem szerint egy napi alázatos önismeret, ha még annyi keserűségünkbe és szenvedésünkbe került is, nagyobb kegyelme az Úrnak, mint soknapi elmerülés a belső imába . Ez a könyv végül mégiscsak imára hív, mély és beteljesülést nyújtó kapcsolatra Krisztussal, aki bensőnkben lakik, és nem kevesebbre hív minket, mint egy vele egységben megélt életre .
Mary McCormacknek nagy tapasztalata van az emberi természetről és az imaéletről . Immár negyven éve kármelita apáca, a Brit Kármeliták Szövetségének elnöke, és többször volt már perjelnő .

 

1200,-

 

 

 

 

 Jean-Pierre de Caussade S.J.:

Bizalom az isteni gondviselésben

A katolikus lelkiségi irodalom egyik klasszikus művét tartja kezében az olvasó.
Szerzője Jean-Pierre de Caussade (1675-1751) francia jezsuita szerzetes, korának híres lelki mestere, misszionáriusa, prédikátora. Spiritualitása sok rokon vonást mutat Szalézi Szent Ferencével és Keresztes Szent Jánoséval. Isten rendelkezése, Isten akarata, Isten működése, Isten parancsolata, Isten kegyelme: a gyakorlatban mindezeknek a fogalmaknak ugyanaz a jelentő ségük. Isten munkálkodását jelentik a lélekben, hogy azt önmagához hasonlóvá tegye. A tökéle tesség pedig nem más, mint a lélek hűséges együtt működése Istennek ezzel a munkálkodásával. Állandó folyamat ez, amely gyarapszik, izmosodik a lelkünkben anélkül, hogy mi magunk tudomást vennénk róla.
A teológia tele van fogalmakkal és kifejezé sekkel, amelyek e folyamat csodáit magyarázzák. Ámde bármily tökéletesen megértsük azokat s tudjunk bár mégoly csodás fölkészültséggel írni, beszélni róluk, ha csupán a megismerésünkben és nem a lelkünkben él ez a folyamat, olyanok vagyunk azok mellett, akik nem ismerik, de élik ezt a titokzatos valóságot, mint a beteg orvos, aki egészséges tudatlanoknak magyarázza a higiénia törvényeit.
1580,-


 

 

Dom Samuel: Mint emésztő tűz

Egy szerzetes gondolatai az irgalmasság gyakorlatáról

Egy krízisben lévő társadalomban, annak érdekében, hogy kapcsolatban maradjanak kortársaikkal, Krisztus tanítványai néha olyan magatartást vesznek fel, és olyan szlogeneket használnak, amely távol áll az Evangéliumtól. Őszinték, de nem tökéletesek, túlságosan könnyen alávetik magukat a média nyomásának és egy felszínes közvélemény hatása alá kerülnek. Mint ahogyan a IV. században Szent Antal kilépett sivatagi magányából, hogy támogassa az ariánusokkal küzdő Atanáz püspököt, úgy most is egy szerzetes tesz tanúságot. Fájdalommal érezte át az utolsó évek eseményeit, amelyek megrázták az Egyházat. Derűs visszafogottsággal, de kendőzetlenül mondja ki gondolatait, osztja meg tapasztalatát: a szilárd keresztény élet boldogságát, a papi és szerzetesi élet termékenységét, az irgalom és a megbocsátás jótéteményeit, az emberi és lelki atyaság nélkülözhetetlen értékét.
Dom Samuel Lauras, miután néhány viharos évet követően hirtelen megtért, 1983-ban lépett be a franciaországi Sept-Fons monostorba. Nicolas atya novíciusa, Jeromos atya tanítványa, Dom Patrick apát perjele volt. Ma a Cseh Köztársaságban, a Nový Dvůr–i trappista monostor apátja.

                                                                                                                                                   2400,-

 

 

 Gregorios III. Lahhám:

Ne hagyjátok, hogy eltűnjünk!

Kiáltás a béke szolgálatában

Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita katolikus pátriárkája Szíriában született 1933-ban. 11 éves korában belépett Libanon kisszemináriumába, majd Libanonban és Németországban folytatta teológiai tanulmányait. 26 évet töltött a Szentföldön mint pátriárkai helynök. Miután kinevezték pátriárkává, visszatért Szíriába még  néhány évvel a szülőföldjét pusztító háború kitörése előtt. Azóta megsokszorozza karitatív szolgálatát, ugyanakkor egész energiájával azért küzd, hogy hazájából és a térségből a keresztények ne emigráljanak. Tüzes természetéről és őszinte beszédéről ismerik. Őboldogsága kereken kimondja véleményét, amit a keresztények és muszlimok együttéléséről és a nemzetközi felelősségről gondol a szíriai konfliktusban. De különösen is egy pontra fektet nagy hangsúlyt: Közel-Keleten a keresztény jelenlét nem önmagáért van, hanem egy missziót tölt be ebben a konfliktusokkal terhes régióban.

1560,-

 

 

 

Fr. Marie - Michel OCD:

A Végtelen szomjazása

Zseniális tehetségű… csinos, művelt, zenész. Olyan tüzes, heves temperamentummal, aminek senki, semmi sem áll útjába. Élisabeth még többet akar: a Végtelent!  A végtelen, akinek Neve van, aki Jelenlét, és akinek egész életét szenteli. Marie–Michel atya lángoló írásában életre kel egy fiatal leány találkozása Azzal, aki a szívében lakozik. Most rajtunk a sor, hogy megtaláljuk az abszolút iránti szomjunkat, a csend utáni vágyunkat, az imádságra való hívást, amit talán eddig elrejtettünk. Meg fogjuk érteni azt a különös varázst, amelyet rövid élete során Szentháromságról nevezett Élisabeth gyakorolt mindazokra, akik találkoztak vele, sőt még inkább azokra, akik felfedezték őt életen és halálon túl, s így bővítették baráti körét. Szentháromságról nevezett Élisabeth, avagy egy élet jelenvalósága, egy arc szépsége!
(Mgr Jean-Pierre Cattenoz, Avignon érseke)

2520,-

 

 

 

Wilfrid Stinissen OCD:

Az éjszaka fénylik, mint a nappal

( TÁMASZKODVA TÁMASZ NÉLKÜL c. könyv 2.  változatlan kiadása)

A sötét éjszaka az Isten felé vezető út egyik kikerülhetetlen szakasza. Ha valaki komolyan veszi a hitét, előbb-utóbb át kell rajta haladnia. Keresztes Szent János a sötét éjszakák szakértője. Arra tanít minket, hogy nincs az a feneketlen mélység vagy sziklás csúcs, amely úttá ne válhatna számunkra. Megvilágítja, hogy utunk egy bizonyos pontján miért érezzük úgy, mintha minden csak távolítana minket az Istennel való találkozástól. Lényünk legmélyén Isten maga a boldogság. De a felszínünk, az egónk számára fenyegetést jelent. Ez az ego pedig először ellenáll, összeütközik Istennel. Később azonban megadja magát. A könyv szerzője Keresztes Szent János: A lélek sötét éjszakája című könyvéből indul ki, de fejtegetéseiben a Szent egész tanításával foglalkozik. Az Éjszaka az út, s ahhoz, hogy megértsük, tudnunk kell, hová vezet.

2500,-

 

 

 

Lucien Regnault OSB:

Mondások Egyiptom pusztaságából

 

Ezek az oldalak eredetileg kármelita nővéreknek készültek, akiknak Lucien Regnault bencés atya évi lelkigyakorlatukat tartotta volna, de 2003. szeptember 1-jén bekövetkezett váratlan halála ezt megakadályozta.
Így lett ez a posztumusz könyv a sivatagi atyák spiritualitásáról leírt gondolatainak mintegy testamentuma.

 

 

 

2310,-

 

 

 

 

 Gregory Collins OSB: 

Krisztus kinyilvánult misztériuma I.

A misztérium kifejezés a modern keresztény gondolkodás egyik legnemesebb vonulatát foglalja össze: arra a felismerésre utal, hogy Isten nem csupán különböző dolgokat közölt magáról az embernek, hanem ténylegesen jelenvalóvá vált és elérhető lett a történelemben. A könyv ennek az isteni jelenlétnek a bemutatására vállalkozik. Nagyszabású áttekintést nyújt arról, hogy miként viszonyul Isten misztériuma, azaz Jézus Krisztus az univerzumhoz és a vallások világához, majd főként a szentségekre, a liturgiára, a Szentírásra, a személyes imádságra és az ikonokra koncentrálva ismerteti feltárulásának különböző szintjeit.
A szerző bencés szerzetes, képzett bizantinológus, aki nagy teret szentel a keleti kereszténység hagyományainak, és szokatlan nyíltsággal beszél a modern ember
tapasz talatairól.

2900,-

 

 

 

 

Rosmarie Berna:

A megbocsátás mint Isten ajándéka

Megbocsátani és megbocsátást elfogadni egyaránt nehéz. Ahol azonban sikerül, ott új élet kezdődik. E könyv oda kíván elvezetni. Azokat az előadásokat tartalmazza, melyeket Rosmarie Berna lelkigyakorlatos kurzusként több alkalommal „Istentől elfogadni a megbocsátást – Isten előtt megbocsájtani” címmel a birkenwerderi Kármel lelkigyakorlatos házában tartott. Az ott elmondottakon túl itt olyan gondolatokat és felismeréseket is megfogalmaz, melyek az előadások kereteit szétfeszítették volna. – A könyv otthon, a mindennapokban is lehetővé teszi a lelkigyakorlatos út követését.
Rosmarie Berna, Dr. phil. (szül. 1930) szabadfoglalkozású pszichoterapeutaként él a svájci Thalwilben; a Református Egyház és a Terézi Kármel-Közösség (TKG) tagja. Évek óta lelki beszélgetések és kármelita lelkigyakorlatok kísérőjeként is tevékenykedik. E könyv kilenc fejezetét azon a számtalan csendes napon jegyezte le, melyet a birkenwerderi kármelita kolostor vendégházában eltöltött.

1890,-

 

 

Conrad De Meester OCD:

Jelenléted az örömöm 2.kiadás

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet élete

 

 

 

 

 

 

 1800,-

 

 

 

Conrad De Meester OCD:

Lelkünk mennyországában 2. kiadás

Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet utolsó lelkigyakorlata

"Megyek a Fénybe, a Szeretetbe, az Életbe..."

 

 

 

 

 

2000,-

 

 

 Jeges Mirjam OCD:

 "Maradjatok bennem..."

"Nincs más vágyam, mint az, hogy Isten akarata teljesüljön rajtam és általam."

(Edith Stein)

 Mirjam nővér, a Sarutlan Kármelita Nővérek közösségének perjelnője:

"A kontemplatív női Kármelben, ahol, Isten kegyelméből már huszonhét éve élek, az éves közösségi, vezetett lelkigyakorlaton kívül minden nővérnek van személyes lelkigyakorlata is. Ezt a kolostor remeteségében tölti magányban, csendben, a Szentlélek vezetésére figyelve. Ennek a könyvnek az anyaga is egy ilyen személyes lelkigyakorlat gyümölcse, amit megosztottam néhány, más szerzetesrendbe tartozó nővérrel is. A szöveg őrzi az élőbeszéd stílusát, "szemtől-szembe" jellegét."

 

 

 

 1800,-

 

 

 

Didier-Marie Golay OCD:

"Kockáztatott élet"

Teréz, az aranyszázad asszony, a sáncaival büszkélkedő Avila nemes városának leánya, mely város jelszava: "inkább összetörni, mint meghajolni". Hasonlóan Amerika meghódítására indult fivéreihez, Teréz is a konkvisztádorok, a hódítók csapatához tartozik. De nem a saját dicsőségét keresi, de még csak a spanyol királyét sem. A Terrae incognitae, az ismeretlen földek, ahol "kockáztatja életét", a belső életet jelentik, ahol a kegyelem által elnyeri Isten dicsőségét. Szent Teréz egész létének középpontjába Jézus Krisztust helyezi. Arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus Szent Embersége megkerülhetetlen a hiteles keresztény élethez. Ő az "igazi barát". (Ö 22,6)Teréz arra hív, hogy kövessük őt ezeken az ösvényeken, míg csak el nem érünk lényünk legmélyére, ahol a Szentháromság lakozik, aki a "maga képére és hasonlatosságára" (Ter 1,26) alkotott meg minket.

 

 1890,-

 

 

P.Amédée Hallier - Dr. Dominique Megglé:

A szerzetes és a pszichiáter

ÚJRA MEGJELENT!  2. KIADÁS

Ez a könyv egy szerzetes és egy pszichiáter találkozásainak eredménye. Az egyik a kolostor magányában, a másik a világ lüktetésében él. Egyetlen közös vonásuk az emberi kaland iránti érdeklődésük. A könyvben szembesítik a mai emberrel és a szenvedéssel kapcsolatos gondolataikat. Beszélgetéseik központjában az élet értelmének nehéz és bizonytalan kérdése áll.

Szóba kerül az élettel kapcsolatos undor, a rendszeresen feltörő "mire jó?", ami korunk valóságos betegsége, és aláaknázza életünket. Beszélnek a férfi és a nő nagy szembesüléséről, és természetesen a boldogság kereséséről is, amely öröktől fogva mozgat minden embert. Az emberi kalandba beillesztik a hitet és a reményt is, amely az életet izgalmassá és szenvedélyessé teszi.

 

1950,-

 

 

Simone Pacot: A mélységek evangelizációja

ÚJRA MEGJELENT!  2. kiadás

Sokan vannak, akik nem tudják összeegyeztetni pszichikai valójukat a lelki élet követelményeivel. Lehetséges-e keresztény módon viszonyulni a szégyenhez, a szenvedéshez vagy a gyűlölethez?
A mélységek evangelizációja című könyv Isten Igéjének hallgatására buzdít, s az Ige fényénél akar elvezetni a lét egységének élményéhez. Az olvasó egészen konkrét módon találkozik a Szentháromságos Isten kegyelmével, mely emberi lényének minden rétegét megeleveníti – azokat is, melyek súlyos sérüléseket szenvedtek a múltban. A könyv végigvezet bennünket a lelki és pszichikai élet útvonalain, s közben Isten szeretetével és igazságával szembesít. Lehetővé teszi, hogy felismerjük a múltban megkezdett halálos utakat, és segít letérni róluk, hogy Krisztust követve a valódi élet útját válasszuk.
Simone Pacot címzetes ügyvéd a párizsi Fellebviteli Bíróságon. A Beteszda Társulat tagjaként hosszú évek óta szervez olyan konferenciákat, melyek a lélek mélyének evangelizációját szolgálják.

2400,- Ft

 

 

Iain Matthew: Az életbe vágó Isten

ÚJRA MEGJELENT!   2. kiadás

A kötet Keresztes Szent János életén és írásain keresztül vezeti végig az Olvasót
a szerető Istennel való kapcsolat elmélyülésének útján, egészen az életadó imádság beláthatatlan mélységéig. Bátorít, hogy higgyük: lehetséges életünk megváltozása, bármennyire valószínűtlennek vagy lehetetlennek is tűnik.
Keresztes Szent János olyan Isten mellett tesz tanúságot, aki találkozni akar velünk,
és legnagyobb szükségünkben szeret minket. János a XVI. századi Spanyolországban élt szerzetesként. Noha életében visszautasítás és fogság volt osztályrésze, költeményei és prózája a csodálatos Isten szépségét és erejét hirdeti. Írásai szelíden vezetnek minket végig a szerető Istennel való kapcsolat elmélyülésének útján, egészen az életadó imádság beláthatatlan mélységéig. Bátorságot önt belénk, hogy higgyük: életünk megváltozhat, bármennyire valószínűtlennek vagy lehetetlennek is tűnik a változás.

 

2310,-

 

 

 

Thomas Keating : Átalakulás Krisztusban

Lisieux-i Szent Teréz és az evangéliumi példabeszédek

Thomas Keating arról ír, hogyan értelmezte Lisieux-i Szent Teréz a jézusi tanítást. Teréz rendkívüli képességgel hatolt Jézus tanításának mélyére, és ezt napi programmá
fejlesztette. Noha mindössze huszonnégy évet élt, igen érett spiritualitás jellemezte. Keating atya Jézusnak a példabeszédekben megjelenő tanításairól ír, és megmutatja, miként értelmezte Teréz e titokzatos elbeszéléseket. Szent Teréz nap mint nap igyekezett megélni a „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket!” evangéliumi tanítást. Meggyőződése volt, hogy ez a legjobb életprogram, hiszen valamennyien naponta gyakorolhatjuk, és ily módon rátalálhatunk Isten országára a hétköznapi életben. Keating atya szerint Szent Teréz arra tanít, hogyha emberi kapcsolatainkban rombolás helyett  építünk, és maradéktalanul bízunk abban, hogy Krisztus az idők végezetéig velünk marad – átalakulunk.

 

1200,-

 

 

 

Martin Laird OSA : Napsütötte hiány

  Csend, tudatosság és szemlélődés

 „A kontempláció a nagy spirituális művészetek egyike – írja Martin Laird Napsütötte hiány című könyvében. – Nem technika, hanem készség; befogja a kegyelem szeleit, melyek kivezetnek minket a Csönd felszabadító tengerére.” Laird – jeles kontemplatív szerzők egész sorára támaszkodva, Szent Ágostontól és Avilai Szent Teréztől kezdve Hészükhioszon át Simone Weilig – megmutatja, hogyan fedezhetjük fel annak a tudatosságnak a mélyebb rétegeit, amely eltemetett kincsként rejtőzik bennünk, várva, hogy rátaláljunk. A könyv legfontosabb meglátása, hogy szemlélődésünk érlelődésével párhuzamosan életünk megpróbáltatásainak, szomorúságainak és örömeinek megtapasztalása is kitágul, nagylelkűvé, befogadóvá érik. Megtanuljuk, hogy a szemlélődés során tapasztalt különféle nehézségeket – az unalmat, a közönyt, az önteltséget, a depressziót, a bánatot, a szorongást – többé ne leküzdendő akadálynak lássuk, hanem alkalomnak arra, hogy átadjuk magunkat annak, ami van. A szerző világosan és nagy jóindulattal mutatja meg, hogyan szokhatunk le a zűrzavaros, örökké változó gondolatainkkal és érzéseinkkel való azonosulásról, és adhatjuk át magunkat a „napsütötte hiánynak” – ama ragyogó tudatosságnak, amelyben a legmélyebben átélhető Isten jelenléte.                                                   

2200,-

 

 

Kovács Endre : Ti azért így imádkozzatok

 A szerző az imádságot először mint Isten uralmának keresését,
aztán, mint kérést, és végül, mint szemlélést láttatja. A Mi Atyánk vezérfonalát követve olyan útmutatást igyekszik találni az imádkozni vágyó ember számára, ami mai kérdéseinket komolyan veszi és mindeközben a kétezer éven átívelő keresztény örökség hangsúlyait is hűen képviseli.
Az első rész azt a fajta imádságot járja körül, amelyben figyelmünket az
istenkeresés köti le.  A második részben a hangsúly önmagunk feltárására helyeződik, amikor is az ember szükségei szerint kér, küzd és zörget az imában.
A harmadik megközelítésben aki imádkozik, amint éppen van,
átadja magát Istennek. Akik Jézussal együtt imádkoznak, bármilyen keresztény egyház tagjai is legyenek, egészen közel találják magukat egymáshoz. Erre utal az is, hogy a kötet a Harmat-, az Örökségünk Kiadó valamint a Sarutlan Kármelita Nővérek közös gondozásábanjelent meg.

 

2900,-

 

 

Új CD 

Egyedül Isten elég

 

Válogatás Avilai Szent Teréz írásaiból

 

 

 

 

 

 1600,-

 

 

 1. Giuseppe Antonio Brescianello: Adagio (részlet)
 2. A belső várkastély 1. lakás 1. fejezet
 3. Önéletrajz 11. fejezet
 4. Önéletrajz 13. fejezet
 5. Volter Kálmán: La folia-variációk (részlet)
 6. Levél Lorenzo testvérének 1577. február 10.
 7. Önéletrajz 22. fejezet
 8. Önéletrajz 40. fejezet
 9. Giuseppe Antonio Brescianello: Entrée (részlet)
10. Levél Jeronimo Graciánnak 1576. október
11. Isteni kegyelmek 56.
12. Fohászok 17.
13. Giuseppe Antonio Brescianello: Air (részlet)
14. Levél Lorenzo testvérének 1577. január 2.
15. A tökéletesség útja 42. fejezet
16. A tökéletesség útja 43. fejezet

17. Matteo Carcassi: Air Montagnard – téma és variációk (részlet)
18. Levél Lorenzo testvérének 1577. január 17.
19. A belső várkastély - Epilógus
20. Lelki számadás 6.
21. Volter Kálmán: Ne félj, ne aggódj – variációk

  A szövegeket felolvassa: Harmath Andrea színművész
  A zenei betéteket előadja: Volter Kálmán - gitár

  A felvételeket készítették: Gönczöl Szabolcs és Muresán András (Mária Rádió, 2015)                                                     

   

 Érted születtem

Avilai Szent Teréz élete, karizmája és művei

Minden kor emberének két nagy misztériumot kell megfejtenie. Az egyik az, hogy ki az Isten, a másik pedig az, hogy ki az ember. Avilai Szent Teréz is ennek a megválaszolásával vívódott sokáig. A választ, melyet élettapasztalata és az Istentől kapott misztikus kegyelmek alapján megfogalmazott, az Egyház hitelesnek
fogadta el.
Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember – mivel Isten képmására teremtetett – csak az
Isten felől tudja megérteni önmagát. Egyedül a Teremtő az, aki igazán ismeri teremtménye szépségét, akit saját képmására alkotott. Isten mondja meg nekünk, hogy kik vagyunk, hogy mit jelentünk az Ő szemében. Isten számára azok vagyunk, akikben gyönyörűségét leli, akikben örömét találja. Isten azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, s erre a kapcsolatra Ő képessé is tett bennünket. Teréz számára az az ajtó, amelyen a teremtmény beléphet a Teremtőjéhez, az ima.

 (2520,-)

Kolostori kedvezménnyel: 2000,-

 

Ress Piroska: Éltető receptek

A mai konyhaművészet elsősorban az ízre, illatra és a látványra figyel, kielégítve ezzel az élvezetei igényeit, egyben elfeledve azt a régi mondást, miszerint „az vagy, amit eszel”. Pedig ez a mondás igaz!
Gondolkodtál-e azon, Ember, hogy te egy két lábon járó vegyipari üzem vagy, amely nem működhet össze-vissza, létrehozva ezzel a „káoszt”! A szabályos működést egy beléd épített szabályozástechnika valósítja meg, amely a biológiád segítségével korlátokat állít fel. Ezek a korlátok kijelölik azt a területet, ahol mozoghatsz a „bevitellel” (étkezéssel) úgy, hogy a biokémiai folyamatok egyensúlyban maradjanak, ne csússzanak el sem lúgos, sem pedig savas irányba. Ha mégis „kerítésen” kívülre kerülsz, akkor szembesülnöd kell a tünetekkel, amelyeket ilyenkor a rosszul működtetett tested létrehoz. Ezek nem mindig azonnal jelentkeznek, néha napok, hetek, hónapok múltán, krónikus betegségeket létrehozva. Ha el akarod kerülni ezeket a helyzeteket, vagy már szabadulni akarsz ezektől a következményektől, akkor az egyensúlyi táplálkozáshoz segítségül átnyújtjuk Neked ezt a könyvet, ami csak olyan recepteket tartalmaz, ami a „kerítésen” belül vezet Téged, megteremtve azt a lehetőséget, hogy a szabályozástechnikád  elrontott boszorkánykonyhája, a májad regenerálódjon.                                              Ress Piroska

1850,-

 

 

Wilfrid Stinissen OCD:

 Egyszerű szóval Istenről 2.

 

 Elmélkedések júliustól decemberig

 

 

 

 

2730,-

 

 

 

 

 

Lisieux-i Szent Teréz

Önéletrajz ( A, B és C kézirat)

 ÚJ KIADÁSBAN

 

 

 

 

 

 3570 Ft

 

 

 

Nem hátráltam meg 3. kiadás

Kinga nővér naplója

 Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD (Büki Judit) naplójából

1973. augusztus 15-én, Budapesten született, sokgyermekes családban. Az ELTE matematika szakának elvégzése után 1998-ban belépett a Kármelbe. 2006-ban váratlanul kiderült, hogy a rák megtámadta szervezetét. Három éven át hősiesen küzdött a betegséggel. Halála előtt kilenc hónappal perjelnője kérésére naplót kezdett írni, amelyben beszél az élet értelmének kereséséről, hivatásáról, a Kármelről, a betegségről, a szenvedésről, a halállal való szembenézésről. 2009. augusztus 24-én a magyarszéki Mindenszentek Kármel kolostorában, édesanyja és szerzetes nővérei imádságos jelenlétében belépett Ura örömébe. „Szüksége van-e Istennek a mi szenvedésünkre? Vagy meg tud tisztítani, fel tud magához emelni minket szenvedés nélkül is? Ő megteheti, hiszen mindenható, hiszen szenvedett és meghalt értünk! Ez nem elég? (...) Egyes emberek, köztük Elisabeth nővér is, az üdvösség művében vesz részt. Részt vállal Krisztus szenvedéséből. Valakiért, valakikért. Amikor Elisabeth nővér halálos ágya mellett álltunk, hirtelen szíven ütött: Elisabeth nővér helyettem szenved, értem szenved! - És éreztem egy meghívást. (...) Mégis, mi volt ez a hívás? Mire mondtam igent? És miért volt fontos az elmúlt tíz év minden napján anélkül, hogy megfeledkezhettem volna róla? (...) Miért? Azt hiszem, már akkor tíz éve is, most meg talán még jobban azt gondolom: Vállaltam, hogy folytatom szenvedéseit. (...) Ő szenvedett értem, most én szenvedek, szenvedhetek valakiért vagy valakikért. Miért? Meddig? Hogyan? Isten titka. Nem tehettem mást, mint hogy igent mondjak az Ő hívására. Hiszen mindent föltettem erre, hogy Istent megnyerhessem és szeretetében maradhassak."

2500,-

 

Iain Matthew OCD:

Az ima évszakai Keresztes Szent Jánosnál

 

Keresztes Szent János egyháztanító nélkülözhetetlen útmutatást ad az imához és a lelki élethez bárki számára, aki mélyebb kapcsolatra vágyik Istennel, és mindazok számára, akik másokat kísérnek az ima útján.
Iain Matthew atya közvetlen stílusú írásai könnyen befogadhatók, mert emberi állapotunkhoz szólnak. A szerző az ima "négy évszakáról" beszél; arról, hogy általa Isten bennünk lakozó jelenlétével találkozunk; hogy ez a találkozás pontosan a legmélyebb sebezhetőségünk és ínségünk helyén történik; hogy itt maga Krisztus vár ránk, hogy megszenteljen bennünket a Szentlélekben; és végül, hogy életünk dicsőítő énekké válik, mihelyt elmerülünk Isten csodálatában, és megpihenünk határtalan ölelésében.

1470 Ft 

 

 

 

 

 Wilfrid Stinissen OCD:

Egyszerű szóval Istenről 1.

A keresztény hagyomány erős hangsúlyt fektet a rendszeres lelki olvasásra, amelynek célja, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk Istennel. Avilai Szent Teréz (1515-1582) egyenesen azt állítja, hogy "a jó könyvek éppen annyira szükségesek a lélek, mint a táplálék a test számára".
Ez a könyv minden napra csak egy rövid szöveget ajánl az olvasónak. El lehet olvasni, mielőtt az ember munkába indul, vagy éppen este, elalvás előtt. Ebben a könyvben Wilfrid Stinissen kármelita atya Istenről mond el néhány egyszerű gondolatot.
Az olvasás legfőbb célja, hogy bevezessen az ima világába, ahol Istennel találkozhatunk, Aki meghalad minden emberi szót.

 2730 Ft

 

 

 

 

 

Sancta Mater Teresia CD

Jubileumi CD Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulójára

 Lemezünk a Szent Terézia - zsolozsma tételeire épül, mindez szeretetteljes köszöntés Avilai Szent Teréz születésének 500. jubileumára. Különleges örömet jelentett számunkra, hogy fiatal muzsikus barátaink vállalkoztak rá, hogy közös felvételt készítsenek velünk. Hallhatunk 14. és 16. századi spanyol zeneszerzők gambán és gitáron előadott műveiből.

3000 Ft

 

 

Reinhard Körner OCD: Ha az ember keresi Istent...

Hitbeli tájékozódás Keresztes Szent János kármelhegyi vázlatának segítségével Keresztes Szent János (1542-1591) kármelhegyi vázlata a kereszténység lelki hagyományainak "klasszikusai" közé tartozik. Ez a "grafikai költemény" a keresztény spiritualitás alapjait egyetlen oldalon mutatja be. A vázlat ma is értékes segítséget jelenthet a hit útján. P.Reinhard Körner OCD törekvése arra irányul, hogy szerzetes-atyjának ezt a kicsiny, mindmáig kevéssé ismert művét korunk "Isten-keresői" számára is elérhetővé tegye.

2520Ft

 

 

 

 Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

"Madre, írj nekünk valamit a belső imáról!" - ismételte újra és újra kérését a nény novícia, akik 1562. augusztus 24-én, az avilai Szent József kolostor alapításának napján öltöztek be a Kármel szent ruhájába. Teréz végül engedett a kérésnek, és hozzákezdett A tökéletesség útja megírásához. Szívéből és szerzetesi tapasztalatából fakadt ez a mű, amelyben pontos és ihletett szavakkal szól a belső ima alapjairól, a kármelita nővérek életeszményéről - s a 73 fejezetből 28-at a Miatyánk elemzésére szán.

 Puha kötésben - 2800 Ft

 Bőr kötésben - 3200 Ft

 

 

 

 

  Edith Stein: Egy zsidó család életéből

Edith Stein a filozófia doktora, 1891.október 12-én egy zsidó családban született Breslauban. 1922.január 1-jén keresztelkedett meg, 1933.október 14-én lépett be a Kármelbe. 1942.augusztus 2-án Auschwitzba hurcolták, ahol 1942.augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért.
A Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta kármelita nővért II.János Pál pápa 1998-ban iktatta a szentek sorába, 1999 óta Európa társvédőszentje.
Az önéletrajz jellemzője, hogy nem annyira tényeket, mint inkább élményeket örökít meg; úgy adja vissza a tényeket, ahogyan Edith Stein átélte őket. A gyerekkort feldolgozó rész jó képet ad egy császárkori család életéről és a zsidóság körében is kialakult művelt polgári rétegről. A breslaui és göttingeni tanulóévekből megláthatjuk Edith Stein szokatlan tehetségét, mohó tanulásvágyát és kirajzolódik az egyetemi hallgatónők első nemzedékének lelkesültsége is. A kézirat az 1916-os év eseményeivel végződik, sajnos nem adatott meg egésszé kerekítenie írását.  / 4830 Ft

 
 

 Tisztaszívűek

Mária Erzsébet nővér és Marie-Elisabeth nővér gondolataik Istenről, emberről

A pécsi-magyarszéki kármelita nővérek ezzel a kötettel állítanak emléket két szentéletű perjelnőjüknek. Erzsébet anyának meg kellett erősítenie, össze kellett kovácsolnia az újonnan alapított pécsi Kármel kis közösségét. Szembe kellett néznie a II. világháború szörnyűségeivel, azután pedig a feloszlatás fájdalmával, a szétszóratás drámájával. Meg kellett találnia az új modus vivendit a civil életben, rejtetten élni, és rejtetten törődni a szétvert közösség elárvult tagjaival. Elisabeth nővért azért hívta át az Úr Franciaországból, a plappeville-i Kármelből, hogy segítse a több mint 40 évi pusztai vándorlás után még életben maradt kis nyáj összegyűjtését, és bölcs szeretettel törődjön a kolostor újra megnyílt kapuján kopogtató fiatalokkal. Az ő feladata volt elénk élni a Kármel karizmáját a zsinati megújulás fényében. Ehhez kellett elhagynia országát, közösségét, meg kellett tanulnia egy új nyelvet, bele kellett illeszkednie egy új mentalitásba, és tudnia kellett szeretni az időseket, az érkező fiatalokat, türelmesen, reménykedve, mindvégig.   /   2100Ft

 

 

 

 

  Jeanne K. Norweb: A Bölcsesség Mestere

A „Tiltott ajtó” trilógia második kötetében ezúttal egy ikerpár, Marilyn és Gregory csöppen a zöld sárkányok birodalmába, melyet elfoglalni készül a sötét sárkányok királya. A küzdelmekben nem kis szerepet vállaló testvérpár izgalmas kalandjai során önmagával is szembesül. A Greg gondolataiba beférkőző modern elképzelések, amelyek szerint az emberi szabadság és tudomány mindenek felett áll, a sárkánybirodalomban megkérdőjeleződni látszik. A gyerekek lépésről lépésre felismerik, hogy a törvények nem a szabadság gátjai, hanem azok ismerete apránként megnyitja az utat önmaguk rossz tulajdonságainak legyőzésére. Mi több, utat nyit vágyaik kibontakoztatása és a boldogságkeresés más formái, a másokért végzett tettek és az egymásért hozott áldozatok örök értéke felé.
A könyv 1986-ban elnyerte az amerikai The Gold Medallion Book Award-díjat.

1950 Ft

 

 Marie Eugéne atya: A Lélek lendületével

ELFOGYOTT

 

Mi a szándéka ennek a könyvnek? A választ mindenekelőtt e tanítások szerzője adhatja meg: „Korunk szomjazik és éhezik Istenre. Ezt az Isten utáni éhséget nemcsak a lelkekből és a szemekből érezzük, de érzékelhető magukon a hallgatókon is, amikor Istenről szólunk hozzájuk. Mert, önök éppoly jól tudják, mint én, hogy mit várnak tőlünk: azt, hogy beszéljünk Istenről…”
Az e kötetben összegyűjtött írások szóbeli előadásként hangzottak el, melyeket később lejegyeztek; ezek mindegyike a Marie-Eug?ne atya életét és tanítását átható teológiai ihletettségről tanúskodik. Ez az ihletettség adja tanításának egységét, melyet Istenről és a keresztény életről, az imáról és apostolkodásról nyújt nekünk.

2200 Ft 

 

 A végestől az örökkévalóig


Gondolatok minden napra


A mai emberek gondolkodásukban, elmélkedésükben mindig tudatosan keresnek egyfajta kompenzációt a mindennapok feszültségének, valamint nyugtalanságának enyhítésére, és nem kevesen gyakorolják is azt a jó szokást, hogy naponta hagyják
magukat egy segítő szó által vezetni.

Ez a könyv – Edith Stein gondolataival – a keresztény
hagyomány tapasztalatainak nagy kincseit osztja meg az olvasóval.

 1470 Ft

 

 

 

  Avilai Szent Teréz: Önéletrajz


Ez a könyv minden idők egyik legnagyobb misztikusának az önéletrajza, aki nemcsak azt a kegyelmet kapta meg, hogy elérte az ebben az életben elérhető legnagyobb közösséget Istennel, hanem azt is, hogy tud erről a közelségről, s a teljes ide vezető útról beszélni. Ezen út során Isten nem veszi ki az embert a világból, hanem éppen ellenkezőleg, arra teszi képessé, hogy korának terheit és tragédiáit teljes mértékben átélve, minden körülmény között fel tudja mutatni az Ő szeretetét.

Szent Teréz élete: imádságának története, azé az új életé, amelyet Isten élt őbenne.

 

3400 Ft

 

 

Marie, Fleur du Carmel  CD

ÚJRA KAPHATÓ!


Pèlerin francia hetilap és a La Procure könyvesbolthálózat spirituális zenei díját november 27-én adták át a pécsi kármelita nővérek Mária, a Kármel virága című albumáért, amely a Jade Music gondozásában jelent meg. A díjat olyan album nyerheti el, mely a zenén keresztül a spiritualitás aktualitását hirdeti. A magyarországi kármelita nővérek CD-je üdeségével és mélységével ragadta magával a zsűrit. „Nagyszerűen ötvözik a középkori gregoriánt és hazájuk népzenei hagyományait” – emelte ki a zsűri egyik tagja.

3000 Ft

 

   

ELFOGYOTT!

Wilfrid Stinissen: Istenbe rejtve

A kármelita élet kézikönyve

Az ember nem tudja, hogyan éljen, ha nem tudja, ki ő. Agere sequitur esse – tartja a régi skolasztikus aforizma: „A cselekvés követi a létet”. Az elsődleges kérdés tehát: ki a kármelita, mi az, ami tipikusan kármelita, mi a lényege a Kármel lelkiségének?

III. Leó pápa (1810–1903) a Rend Legfőbb Elöljárójához intézett levelében így írta le a Kármel lelkiségét:

Terjeszd és segítsd a Kármelben az imádság szellemét, ehhez három dolog szükséges:

a hallgatás, az elvonultság és az önmegtagadás; ha ezek hiányoznak, nincs ima, ima nélkül pedig nincs Kármel.

Szép meghatározása ez a Kármelnek. Megegyezik azzal, amelyet mindig Regulánk (1208 körül) központi előírásának tartottak: „Mindenki maradjon a maga cellájában vagy annak közelében, az Úr törvényén elmélkedve éjjel és nappal, és imádságokban virrasztva, hacsak nincs elfoglalva más, indokolt teendőkkel.” 

Mégis, az utóbbi években kétségeim kezdtek támadni. Vajon ez a meghatározás nem érvényes-e valamennyi szemlélődő rendre? Vajon a trappista vagy a karthauzi élet szíve nem szintén az ima? Vajon a szemlélődő élet lényege elsősorban nem az imának szenteltséget jelenti? Az, ami tipikusan kármelita, véleményem szerint nem fejeződik ki XIII. Leó szövegében.

A könyvet semmi esetre sem kell egyvégtében elolvasni. Egyszerűen jótanácsok gyűjteményéről van szó, ezekből mindenki saját igénye, kedve szerint meríthet, különösen figyelve az eredeti Regulánk összefoglalásában ajánlott józan megkülönböztetés (discretio spirituum) követelményére, hiszen lelkiségünknek ez az egyik legalapvetőbb vonása. 

1950 Ft

 

Jeanne K. Norweb: A tiltott ajtó

Van-e a világon olyan gyermek, akinek fantáziáját ne gyújtaná fel egy sárkány; s aki ne hatódna meg egy barlangban hüppögő, magányos, kicsi zöld sárkány-gyerek láttán?

David és Laura, a két unokatestvér életét alaposan fölforgatja ez a sárkányka, aki nem más, mint Nimeon, a Zöld Sárkányok Birodalmának hercege.

Találkozásukból hamarosan barátság szövődik, sőt, a két gyermek el is kísérheti a megtalált és megmentett Nimeont Sárkányföldre, ahol életre szóló tapasztalatokat szereznek bátorságból, hűségből, áldozatkészségből és hitből.

A kicsi zöld sárkányból idővel a Birodalom legnagyobb királya válik, aki, hogy népét megmentse a Nagy Tengeri Kígyótól, „szárnytól szárnyig” küzdelemben megvív vele. Életáldozatával felejthetetlen példát ad a két gyermeknek, akik az átélt élmények hatására maguk is emberebb emberré válnak.

Ki nem mondottan, történésekbe, karakterekbe rejtve, mélységesen keresztény ez a mesés fantázia-mű, amely 1986-ban elnyerte az amerikai „The Gold Medallion Book Award”-díjat.

1950 Ft

 


Julia Voznyeszenszkaja: Kasszandra útja

Képzelt történet az antikrisztus idejéből

„Minden könyvem arról szól, hogy a szeretet megmenti az embert minden körülmény között. Még a halál után is.” Ezekkel a szavakkal jellemzi saját munkásságát Júlia Voznyeszenszkaja (1940- ), a nagy sikerű „keresztény kaladregények” szerzője. Az írónő, aki átélte Pétervár blokádját, a lágerek borzalmait, a száműzetést, a kényszerű emigrációt, ugyanakkor négy évet élt egy franciaországi női kolostorban, és élete során számos alkalommal megtapasztalta az isteni kegyelem csodáit, minden élettapasztalatát, tehetségét, humorát ezekben az időskori regényeiben tárja a nyitott szívű olvasók elé. Van-e létjogosultsága a „fantasy” műfajának a keresztény irodalomban, és szabad-e életbe vágóan komoly kérdésekről humorosan írni? Amióta Julia Voznyeszenszkaja könyvei napvilágot láttak, emberek ezrei sírnak-nevetnek rajtuk, majd becsukják könyveiket, és elindulnak … a templomba.

1440 Ft

 

"A Kármel látóhatára" c. sorozatban megjelent kiadványok

Kiadványaink megrendelhetők a Kapcsolat menüpontban lévő üzenetküldő lapon, az illesforras[kukac]ocd.hu email-címen valamint kolostorunk postai címén:
Sarutlan Kármelita Nővérek, 7396 Magyarszék, Pf. 9.

A megrendelést követően a könyveket -
ha egy A/5-ös méretű borítékba beleférnek a kért könyvek, postai úton küldjük el, az aktuális postai díjszabás feltételeivel.
Egyébként
a GLS futárszolgálat szállítja ki. KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN viszik el tőlünk a csomagokat, amelyeket a keddi szállításnál szerdán, csütörtöki szállításnál pedig pénteken kézbesítenek. Igény szerint a saját címe mellett más címet is lehet adni, ahol az átvétel napközben biztosított.
Amennyiben kívánja, automatikus e-mailt tudunk küldeni a csomag várható érkezéséről.

Kérjük, szíveskedjék pontosan megadni nevét és címét! Köszönjük.


Szent Terézzel napról napra

„Az Úr nem annyira a tettek nagyságát nézi, mint inkább azt a szeretetet, amellyel őket végrehajtjuk. Ha tehát megtesszük, amit tehetünk, az Úr meg fog bennünket segíteni, hogy napról napra többre legyünk képesek. Ezért ne veszítsük el bátorságunkat.”

Avilai  Szent Teréz fenti sorai jellemzik szerzőjük egész életét, és bátorítóak lehetnek mindazok számára, akik olvassák könyveit. Bölcs és mély hitből fakadó meglátásai segítségünkre lehetnek abban, hogy korunk és a magunk nehézségeit felülről lássuk. Szent Teréz az Egyház leányaként, a földi élet realitásában élve mutat rá arra, hogy az evangéliumi élet megvalósítható.

A kármelita nővérek „mindennapi kenyerükként” táplálkoznak műveivel közös imaóráikon és egyéni olvasásuk közben. Az olvasmányos imaórákon használt szemelvényeket most kötetbe rendezték, hogy ilyen módon is közkinccsé tegyék. Szövegválasztásuk az Egyház liturgikus időszakaihoz igazodik: az adventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti időnek, a főünnepeknek és egyes szentek ünnepeinek önálló szövegük van, az évközi idő olvasmányai pedig lehetőséget adnak akár a heti beosztásra, akár a művek hosszabb részeinek folyamatos olvasására. Reméljük, hogy mindannyian, akik e könyvet forgatjuk, egyre bensőségesebb barátságba kerülünk az Atyával és a Fiúval a Lélekben. 

1500 Ft

 

Joseph Bernardin bíborosJoseph Bernardin bíboros: A béke ajándéka

Joseph Louis Bernardin 1928-ban született, 1952-ben szentelték pappá, 1966-ban püspökké. 1972-82-ig Cincinati érseke. 1974-77-ig az Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájának elnöke. 1982-től haláláig Chicago érseke.

Életének utolsó éveit tárja elénk, azt az időszakot, amelyet súlyos megpróbáltatások jelöltek meg. Az egyik, a legnehezebb próbatétele az volt, amikor papi feddhetetlenségét ásták alá: szexuális visszaéléssel vádolták. A bíboros egyetlen védekezőeszköze az igazság volt. A tárgyalások során - amely az első pillanattól kezdve a média jelenlétében folyt - kiderült, hogy hamis a vád. Ez a rendkívül nehéz időszak mély sebet ejtett a bíboros lelkén, s mint később kiderült, egészségén is. 1995 júniusában újabb megpróbáltatással kell szembesülnie: a rákbetegséggel. Végigjárja a betegség minden fázisát: a műtétet, a kimerítő kezeléseket, a gyógyulás felcsillanó reményét, majd a remény szertefoszlását. Betegsége mégsem töri össze. Levelek sokasága tanúskodik arról, hogy igazi pásztorként, figyelmes, gondoskodó, önzetlen szeretettel veszi körül betegtársait, s támaszuk lesz életük végső perceiben. 1996. november 14-én költözik át élete egyetlen Urához.

1110 Ft

 

 

 

 V. Sion könyv borítójaVictor Sion: Lisieux-i Szent Teréz spirituális realizmusa

Egy fiatal lány, aki sosem választotta szét a földet és az eget, földi útjának konkrét, illékony körülményeit Istentől való hivatásának követelményeitől - sem mindennapi tevékenységeiben, sem keresésének mélységében, sem pedig abban, ahogyan szeretett. Kétségkívül azért válhatott annyi ember lelki vezetőjévé manapság, mert képes volt az ég és a föld feszültségében egyensúlyt teremteni, és ebben a feszültségben hatékonyan élni. Minden bizonnyal ez az, ami Teréz tanítását annyira modernné teszi.

A történelem nagy személyiségeinek élete a valóságban zajlott, konkrét körülmények között, életútjuk és tetteik mégis szimbolikus jelentéssel bírnak. Teréz sem nagy szent csupán, hanem korunk emberének mintaképe. Nemcsak azon kevesek számára lehet követendő példa, akiket Isten szemlélődő életre hívott, hanem mindazoknak, akik helyüket keresik a Misztikus Testben. Teréz azt az embert példázza, aki nap mint nap fájdalommal tapasztalja meg vágyainak határtalanságát és ereje végességét. (Részlet Michel Quoist előszavából)

 1920 Ft

 

Szent Teréz

Jean Abiven OCD: Látogasd meg önmagad! - Lelkigyakorlat Avilai Szent Terézzel

"Kedves Olvasó! Tizenöt napot tölt majd el Avilai Szent Terézzel, pontosabban Teréz segítségével az Úr társaságában. Talán a köztiszteletnek örvendő szent neve indította Önt e könyv olvasására vagy egyszerűen az a vágy, hogy időt szánjon egy lelki lélegzetvételre, távol mindennapi életétől.

Loyolai Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban olyan módszert javasol a lelkigyakorlatozónak, amely több szakaszban vezeti el annak felismerésére, hogy mit vár tőle az Úr annak az időnek és környezetnek adott feltételei között, amelyben él.

E kis könyv nem azzal a céllal íródott, hogy a Lelkigyakorlatokat ültesse át Szent Teréz szövegeire. Ez bravúros lett volna, de a legjobb esetben is erőltetett lenne az összhang. Ahhoz azonban, hogy együtt járjuk az utat Avilai Terézzel, nem szükséges elfelednünk az ignáci módszert. Ezt követjük mindaddig, amíg nem erőltet a terézi üzenetre olyan béklyót, amely meghamisítaná azt. Márpedig Teréznek nincs egyéb mondanivalója számunkra, mint ami vele történt."

 

Jean Abiven OCD 1922-ben született Brestben. 1977-ben lépett be a Sarutlan Kármelita Rendbe, ahol jelenleg a klerikusok prefektusa. A toulouse-i Katolikus Egyetemen filozófiát tanít. Különleges kutatási területe Avilai Szent Teréz életműve.

 1280 Ft

 

A Kármel elfelejtett gyökerei Dr. Veronika Elisabeth Schmitt OCD: A Kármel elfelejtett gyökerei

A kármelita rend különös kincse, hogy „két tüdővel lélegzik". Gyökerei a keleti egyház remetéinek kora-keresztény, monasztikus, szemlélődő életébe nyúlnak vissza. Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János ebből a forrásból merítettek. A szerző a kármelita rend keletkezésének valóságos helyéhez viszi az olvasót. Az Illés-forrásnál, keleti remeték nyomába lépve, az ószövetségi Illés próféta példáját követve járták az első Nyugatról jött szerzetesek a kontempláció útját. A szív belső békességét kívánták elnyerni, amely befogadóvá teszi az embert Isten szemlélésére. Az első monachusok nevelése című írásban így fogalmazzák meg ezt a vágyat: „ne csak halálunk után, hanem már ebben a halandó életben egy kissé megízlelhessük szívünkben és megtapasztalhassuk lelkünkben az isteni jelenlét erejét és a mennyei dicsőség örömét." Adja meg ezt Isten mindnyájunknak!

 

A könyv szerzője, Dr. Veronika Elisabeth Schmitt a dachaui Kármelben él. Kimerítő kutatásokat folytatott a rend örökségének, múltjának feltárására vonatkozóan. Doktori disszertációját a müncheni egyetem teológiai fakultásán védte meg.

1980 Ft

 

ll.

Nem hátráltam meg CD

Urunk színeváltozásáról nevezett Kinga nővér OCD (Büki Judit) naplójából Juhász Judit olvas fel részleteket.

2000 Ft

 

 

 

 

Lisieux-i Szent Teréz egyháztanítóLisieux-i Szent Teréz egyháztanító

Mit jelent az Egyházban az „egyháztanító" (egyházdoktor) cím, amellyel Lixieux-i Szent Terézt 1997-ben II. János Pál pápa megtisztelte? Miért nyilvánította az Egyház egyetemesnek Teréz lelki tanítását? - Ezt szeretné bemutatni sorozatunk jelen kiadványa, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek atya összeállításában.

„Az irgalmasság Atyja Krisztus által a Szentlélekben árasztja ki az isteni szeretet tudományát. Ezt az ajándékot a kicsinyek és alázatosak kapják, hogy ismerjék meg és hirdessék az Ország titkait, amelyek rejtve vannak a tudósok és bölcsek előtt. Ezért ujjongott föl Jézus a Szentlélekben, hálát adva az Atyának, aki így rendelkezett (vö. Lk 10,21-22; Mt 11,25-26)... Élete folyamán Teréz új megvilágításokat, rejtett és titkos jelentéseket fedezett föl és az isteni Mestertől megkapta a szeretet tudományát, amelyet olyan sajátos, eredeti módon fejtett ki írásaiban. Ez a tudomány fényesen igazolta, hogy mennyire ismerte az Ország titkát és tapasztalta meg személyesen a kegyelmet. Az evangéliumi bölcsesség sajátos karizmájának tekinthetjük ezt, amelyet Teréz, mint a többi szent és hitmester, az imából merített...

Tanítását gyakran foglalták össze a kis út név alatt. Ez nem más, mint az életszentség evangéliumi útja mindenki számára... A lelki gyermekség közvetítésével meg lehet tapasztalni, hogy minden Istentől jön, Hozzá tér vissza és Benne lakozik, mindenki üdvösségéért, az irgalmas szeretet misztériumában. Szentünknek ez a tanbeli üzenete, amelyet tanított és megélt." (II. János Pál pápa DIVINA AMORIS SCIENTIA kezdetű apostoli leveléből)

420 Ft

 

 

Puskely Mária: Edith Stein, Európa társvédőszentje

Edith Stein, a filozófia doktora kereste az igazságot, és megtalálta Istent.
„Létezik egy olyan kihívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a megváltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai vagyunk Krisztus Titokzatos Testének; Krisztus tagjaiban tovább folytatja életét és szenved bennük; az Úrral egyesülten viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekapcsolódik a megváltás nagy művébe, és ezért termékeny. Ez az az alapelv, amelyre valamennyi szerzetesrend, különösképpen pedig a Kármel élete épül: a szabadon vállalt és örvendező szenvedés által közbenjárni a bűnösökért, és együttműködni az emberiség megváltásában.” – írja egyik levelében a szíve mélyén fölismert, majd életre váltott hivatásról a Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta. A függelékben Benedikta nővér örökfogadalom előtt végzett lelkigyakorlatos jegyzeteit olvashatjuk: "Gondolatok a nagyhétről".

1080 Ft
 

 

Fr. Marie-Michel OCD: Csendből született tűz - Új kiadás

A Kármel a sivatagban született, és kezdettől fogva az a küldetése, hogy – mint Illés próféta – fölismerje Isten átvonulását, amely olyan szelíd, mint egy gyermek lehelete. Azt a bizonyságot hirdeti ma is, hogy az ima: Istennel folytatott szerető párbeszéd. Ennek a terézi, belső imának az erejével jár közben a világ üdvösségéért, s ezzel segíti a megváltás művét. Milyen választ tud adni a Kármel a világ koronként megújuló kihívásaira? Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Lisieux-i Szent Teréz hitének és életének példája nyomán felelete újra csak az izzó és másokat is lángra gyújtó szentség. A Kármel a hit nagy kalandjára hív ma is bennünket, amelyben el kell engednünk biztosnak vélt emberi kapaszkodóinkat. S akkor egyszerre kinyílik előttünk Isten tágas horizontja. Mert a Kármel látóhatára: a végtelen. A szerző kármelita szerzetes. 1982 óta a szentatya által kezdeményezett új evangelizációs mozgalom munkatársa. 1984-ben Daniel-Ange atyával megalapították a fiatalok képzésével foglalkozó Jeunesse-Lumière iskolát.

510 Ft

 

A kármelita nővérek életeszménye

A kármelita nővérek életeszménye

Összefoglalja a Szent Teréz-i kármelita "életstílus" jellegzetes vonásait, jogi, tanbeli oldalról és a mindennapi élet összefüggésében, hogy jobban érzékeltesse a sarutlan kármelita nővérek közösségeinek eleven valóságát, dinamizmusát és eredetiségét.

420 Ft

 

 

 

 

 

lll.

 a szeretet élete

P. Tilmann Beller: A Kármel útja: a szeretet élete

ELFOGYOTT

„Aki szeret, az a másiknak valami szépet akar adni. Aki nagyon szeret, még többet akar adni. De aki a legmélyebben szeret, önmagát akarja odaajándékozni a másiknak. Ezt teszi akkor, ha a másik kívánja, de akkor is, amikor egyszerűen örömet akar szerezni, és mindez talán szavak nélkül történik.” Mindazoknak szól ez a könyv, akik közösségben élnek, akár családban, akár kolostorban. Az emberi együttélés sokszor fájdalmas és terhet jelent, amely mégis az életszentség biztos útja… A cél, hogy közösségeinkben ne uniformizált emberek legyenek, hanem eredeti személyiségek, akik a Jóisten által nekik ajándékozott külső-belső adottságaikat elfogadják, és a szentségek által adott belső erővel kimunkálják… A szerző katolikus pap, schönstatti atya, pszichológus. A modern embernek és korának tükröt tart, szembesít rejtett önmagunkkal.  A családi élet és a szerzetesi élet meglepő párhuzamát mutatja.

980 Ft

 

 

 

Kontemplatív ima a Kármelben

Wilfrid Stinissen OCD: Kontemplatív ima a Kármelben

ELFOGYOTT

Konkrét segítséget nyújt a belső imát gyakorlóknak. A belső ima döntő jelentőségű szakaszát tárgyalja Keresztes Szent János alapján: az érzékek éjszakáját. Ezen a szakaszon sokan visszafordulnak az útról, mert nem értik, mi történik velük. Nem tudják, hogy a kezdeti eufórikus imaélet után törvényszerűen bekövetkezik a kedvetlenség, a szárazság az édességes érzések hiánya miatt. Ekkor kezdi ugyanis Isten közölni magát a lélekkel. Isten, aki egészen más, mint mi, ezért először fáj a jelenléte. Nem azt kapjuk, amit megszoktunk. Nem tejed adnak, hanem szilárd táplálékot, amivel meg kell kínlódnunk. Ha tudatosan fölvállaljuk ennek a szakasznak lelki küzdelmeit, megtisztulunk ebben az éjszakában, és betölt bennünket szelíd fényével Isten jelenléte, aki béke és öröm a Szentlélekben.
980 Ft

Az első monachusok neveléseAz első monachusok nevelése

A Kármel ősi írásaiból

Fr. G. Wessels O.Carm. rendtörténeti kutatásai azt mutatják, hogy ez az írás egészen a XVII. századig a kármelita szerzetesek alapvető kézikönyvéül szolgált. Keresztes Szent János tanítására is nagy hatással volt.

420 Ft

 

 

 

 

Jézus, az ÜdvözítőJézus, az Üdvözítő

ELFOGYOTT

 

Egy szerzetes a keleti egyházból: Jézus, az Üdvözítő – Egyszerűen nézz rá! Rövid elmélkedések az evangéliumról. Isten egyszerű, de mi merünk-e egyszerűen imádkozni, egyszerű tekintettel közeledni hozzá, aki előbb szeretett? – Egy évtizedek óta imádkozó szerzetes mutatja meg, milyen az imában letisztult tekintet, amely egyszerűen néz az Üdvözítőre az evangéliumban.

945 Ft

 

 

 

Tövisek a rózsánSr. Bridget OCD: Tövisek a rózsán

A szerző svéd származású, az evangélikus hitről áttért sarutlan kármelita szerzetesnő, Dél-Afrikában él. Ez a színdarabja elnyerte a „Kulturális-Művészeti Bizottság” által, a Szentév alkalmából meghirdetett drámapályázat első díját. – Kis Teréz és Nietzsche emberi tapasztalatába kísérel meg belépni. Mit éreztek? Mi zajlott a szívükben? Mi történt az „éjszakában”? – Korszakunk legnagyobb tragédiája a hit és kultúra különválása.

420Ft

 

 

 

 

Nem bántam meg...„Nem bántam meg…” - ELFOGYOTT

Lisieux-i Szent Teréz életútja, ahogyan ma élő kármelita nővérei látják. A lelki gyermekség kis útja az igazság és a bátorság útja. Ha ezen haladunk – futva, görnyedezve, botorkálva, mindegy –, Isten igazi arcával találkozhatunk. Az újjáteremtő irgalom szelíd fényével, amely éppen törékenységünk és bizalmunk hívó szavára ragyog fel válaszul. „Nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek.” Ez Teréz végső vallomása.

300 Ft

 

 

 

 

A Szeretet rejtekébenA Szeretet rejtekében, Lisieux-i Szent Teréz levelei nővéréhez, Céline-hez

ELFOGYOTT

 

„Csak a te szíved tudja elolvasni ezt a levelet…” – írja Lisieux-i Szent Teréz nővérének, Céline-nek. Olvassuk azzal a meggyőződéssel, hogy ami száztíz évvel ezelőtt történt a modern idők egyik legnagyobb szentjének életében, ránk is vonatkozik. Előttünk is megnyílik a „kis út”, bizalomra és ráhagyatkozásra hív.

1200 Ft

 

 

 

Lelki tanácsokLelki tanácsok, Avilai Szent Teréz leveleiből

Avilai Szent Teréz levelei kevéssé ismertek nagy művei árnyékában. Pedig talán éppen ezeken a lapokon tárul föl Teréz páratlan személyiségének szinte minden vonása: a reformátoré, a rendalapítóé, a zseniális szervezőé, a melegszívű, nővéreinek sorsát szívén viselő elöljáróé. A sorok között rejlik finom humora, bölcsessége és fejlett diplomáciai érzéke. A legjobb úgy olvasni, mintha személyesen nekünk szólna, lelki tanácsként.

840 Ft  

 

 

 

 

Lótusz vagy keresztDennis Gira: Lótusz vagy kereszt

A szerző a párizsi „Institut Catholique” tanára. A buddhisták vallásuk egyik legjobb szakértőjeként tartják számon. E könyvben leírja belső útját..., valamint indokait, a Lótusz és Kereszt közül miért választja az utóbbit. Reméli, hogy gondolatmenete azok számára is hasznos lesz, akik a keresztény hit helyességét latolgatják a jelen világban.

945 Ft

 

 

 

 

lV.

A szerző katolikus pap, aki hazájában, Hollandiában és az Egyesült Államokban több egyetemen, teológiai intézetben dolgozott, majd szellemi fogyatékos emberekkel osztotta meg az életét a L’Arche-Daybreak közösségben, a kanadai Torontóban. – Egy trappista kolostorban eltöltött hét hónap egyedülálló lehetőséget nyújtott számára a lelki élet sarkalatos kérdéseinek átgondolására. Lényeglátásával, együttérzésével, humorával, töretlen realizmusával e könyv mélyenszántó gondolatokat és egyben kihívást jelent mindazoknak, akik keresik magukat.

945 Ft

 

 

 

A keresztény meditáció mélységeiWilfrid Stinissen OCD: A keresztény meditáció mélységei

Ez a könyv a keresztény csendmeditáció egy formáját írja le, és különös hangsúlyt helyez azokra a nehézségekre, melyekkel a modern ember találkozik, amikor megpróbál magába mélyedni.

1260 Ft

 

 

 

 

 

Az emberség áraCorona Bamberg: Az emberség ára (ELFOGYOTT)

A szerző 1945-ben lépett be a herstellei Szent Kereszt bencés apátságba, és a berlini egyetemen klasszika filológiát és germanisztikát tanult, bölcsészdoktorátust szerzett. Könyvében a régi remeték és monasztikus szerzetesek életével foglalkozik. De a múlt tapasztalatinak kincsestára „éppen, mert minden a hívő élménye, semmi köze a választottság kiváltságához; mindenkinek hozzáférhető, aki elfogadja Isten ajánlatát Krisztusban”.

945 Ft

 

 

 

 

Mária az egyház tükreRaniero Cantalamessa: Mária az Egyház tükre

A szerző kapucinus szerzetespap, 1980-tól a Pápai Udvar szónoka, ugyanebben az évben otthagyja az egyetemi katedrát, hogy teljesen az igehirdetésnek szentelje magát a világ különböző országaiban, elmélyült ökumenikus érzékenységgel. „Ami előttünk áll, az egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati útmutatás, egy olyan lelkigyakorlat, amit Mária vezet.”

1680 Ft

 

 

 

 

A terézi imaEmmanuel Renault OCD – Jean Abiven OCD: A terézi ima

Végigkíséri Teréziát útjának egyes szakaszain. Először az elmélkedő imádsággal próbálkozik, majd Osuna módszerét követi, végül sok tévedés és tapogatózás után megtalálja a saját útját. A szerzők gyakorlati útmutatásokat adnak, milyen legyen a hozzáállásunk a Szent Teréz által leírt természetfölötti imaformákkal kapcsolatban.

420 Ft

 

 

 

 

A belső ima gyakorlataEgy karthauzi szerzetes: A belső ima gyakorlata

Kis elmélkedési útmutató, amely egyszerűen adja a belső ima általános vázát, „míg Isten még nagyobb és egységében még gazdagabb egyszerűségre nem vonz, és Ő maga létre nem hozza a valóban ’egyedül szükségeset’.”

420 Ft

 

 

 

 

 

Üres kézzelConrad De Meester OCD: Üres kézzel

Lisieux-i Szent Teréz életútja, akiről azt mondják, hogy életében ismeretlen volt, halála után pedig félreismerték. – A könyv elkezdi feltárni, hogy hová vezet Teréz üzenete, egy olyan üzenet, melyre várva vár a világ, s amely egyre inkább aktuálissá válik. Megmutatja, milyen út vezeti el Istenhez Terézt és a ma emberét.

945 Ft

 

 

 

 

Isten jelenlétébenConrad De Meester: Isten jelenlétében, A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér

Ezt a szerény, csendes, ám Isten szeretetétől és mély emberi együttérzéstől sugárzó kármelita szerzetest, a nyugati lelki irodalom klasszikusai között tartja számon. Lőrinc hagyatéka korának – a XVII. századnak – stílusjegyeit viseli, de éppen ez adja különleges zamatát és talán súlyát is. Világszerte számos nyelven ismertek ezek a művek. Magyarul először tarthatja kezében a teljes fordítást az olvasó.

945 Ft

 

Tartalom átvétel